Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009, stran 12180.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 28. seji dne 30. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2009 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2,160.610
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1,936.400
70  DAVČNI PRIHODKI               1,667.363
   700 Davki na dohodek in dobiček       1,485.683
   703 Davki na premoženje            122.473
   704 Domači davki na blago in          59.207
   storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI               269.037
   710 Udeležba na dobičku in dohodki       72.293
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.142
   712 Denarne kazni                3.375
   713 Prihodki od prodaje blaga in          28
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          192.199
72  KAPITALSKI PRIHODKI                760
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in        760
   neopred. dolg. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih           0
   virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI              223.450
   740 Transferni prihodki iz drugih       223.450
   javno-finančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1,493.578
40  TEKOČI ODHODKI                 484.407
   400 Plače in drugi izdatki           106.241
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za          17.319
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        352.847
   409 Rezerve                   8.000
41  TEKOČI TRANSFERI                606.371
   410 Subvencije                  6.499
   411 Transferi posameznikom in         428.054
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim            45.415
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       126.403
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVETICIJSKI ODHODKI              284.427
   420 Nakup in gradnja osnovnih         284.427
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            118.373
   431 Investicijski transferi neprof.      104.570
   org., javnim podjetjem
   432 Investicijski transferi pror.        13.803
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         667.032
   (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.         0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz            0
   naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja         0
   v javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       667.032
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-       667.032
   IX.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
   12. 2009
   9009 Splošni sklad za drugo          667.032
------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 1.325.013,33 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.261.897,68 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2010 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2009 in 2010.
Kot namenska sredstva se iz leta 2009 prenašajo sredstva požarne takse v višini 397,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 95.164,60 EUR in sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 15.981,31 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2010-5
Horjul, dne 1. oktobra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost