Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4024. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Kobilje, stran 10799.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 190. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2 in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1 in 70/08), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07 - UPB4 in 29/07), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje (Uradni list RS, št. 5/97) in 17. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Kobilje na 20. redni seji dne 13. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Kobilje
1. člen
(Predmet odloka)
Ta odlok določa opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju besedila: javna služba) tako, da določa:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe;
- vrsto in obseg izvajanja javne službe;
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki je lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
- zelene površine, njihovo urejanje, vzdrževanje in izvajanje posegov na njih, varovanje;
- vire financiranja.
2. člen
(Pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javna površina je površina, katera raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
2. Infrastruktura lokalnega pomena so objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe.
3. Grajeno javno dobro lokalnega pomena in grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javne površine na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so, ulice, trg in druge javne prometne površine lokalnega pomena, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.
3. člen
(Namen odloka)
(1) Ta odlok določa urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Kobilje in zasebnih zelenih površin, ki mejijo na javne površine, z namenom, da se ohrani njihova ekološka, sociološka, estetska, vzgojno-izobraževalna in naravovarstvena zasnova.
(2) Občina Kobilje lahko za posamezno vrsto javne površine, ne glede na to, ali je v ureditvenem območju ali ne, določi poseben varstveni režim z odlokom.
(3) Urejanje, čiščenje in vzdrževanje posamezne vrste javne površine se lahko določi s posebnim odlokom.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(Obseg javne službe)
Obvezna lokalna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin obsega:
- oskrbo javnih površin,
- redno vzdrževalna dela in ukrepe za varovanje javnih površin,
- preurejanje javnih površin zaradi spremembe njihove namembnosti,
- obnovo dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih površin,
- gradnjo in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,
- nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
- splošno varstvo javnih površin,
- poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
Izbirne lokalne gospodarske javne službe, na območju Občine Kobilje, ki jih ureja ta odlok pa so:
- upravljanje in urejanje javnih parkirišč.
6. člen
(Način izvajanja odloka)
Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna lokalna gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja pooblaščeni izvajalec v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje.
III. ZELENE POVRŠINE
7. člen
(Vrste zelenih površin)
Zelene površine v ureditvenih območjih naselij so:
I. javne zelene površine v lasti ali v upravljanju Občine Kobilje so pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom,
II. druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb, ki niso pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom (v nadaljevanju: zasebne zelene površine), ki jih urejajo, varujejo in vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki površin.
8. člen
(Javne zelene površine in zasebne zelene površine)
(1) Javne zelene površine so po tem odloku hortikulturno urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, predvsem pa:
I. javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajališča in pešpoti na javnih zelenih površinah,
II. zelene površine ob javnih cestah in poteh, vodnih tokovih, športnih igriščih, kopališčih, otroških igriščih in ob večstanovanjskih stavbah,
III. zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni lasti, če je njihovo urejanje v pristojnosti Občine Kobilje,
IV. zelene površine na pokopališču,
V. varovalni in zaščitni nasadi, posamezna okrasna drevesa ali skupine dreves, ki bistveno vplivajo na podobo krajine na celotnem območju Občine Kobilje,
VI. zelene in rekreacijske površine določene s posebnimi predpisi Občine Kobilje,
VII. vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma organa občine opredeljene kot javne zelene površine.
(2) Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževanju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih površin.
(3) Javne zelene površine so določene v katastru javnih zelenih površin Občine Kobilje, ki mora poleg splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin. Kataster javnih zelenih površin mora na podlagi pooblastila Občine Kobilje, ki določi tudi strukturo katastra, izdelati izvajalec javne gospodarske službe v enem letu po veljavnosti odloka.
(4) Zasebne zelene površine so zemljišča v območju naselij, ki pripadajo zasebnemu zazidanemu stavbnemu zemljišču in zasebna nezazidana stavbna zemljišča.
9. člen
(Grajeno javno dobro)
Zemljišča, objekti in naprave na javnih površinah so grajeno javno dobro v lasti Občine Kobilje.
IV. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
10. člen
(Nove javne zelene površine)
(1) Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in urejajo samo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor.
(2) Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih gradbenih objektov.
(3) Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo na osnovi programa, ki ga pripravi izvajalec v sodelovanju s pristojnim oddelkom skupne občinske uprave, sprejme pa ga občinski svet.
11. člen
(Načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah)
(1) Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanjskega, poslovnega, industrijskega, trgovskega ali drugega objekta v projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih površin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje.
(2) Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin s prostorskimi izvedbenimi akti izda pristojni občinski upravni organ.
(3) Gradbeno dovoljenje se lahko izda šele po pridobljenem soglasju iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
(Načrt urejanja javnih zelenih površin)
(1) Javne zelene površine se urejajo z načrtom urejanja javnih zelenih površin, ki mora vsebovati program ureditve javnih zelenih površin in zavarovanja posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd. Načrt urejanja javnih zelenih površin izdela izvajalec javne službe v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.
(2) Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov s priključki na komunalne naprave.
13. člen
(Urejanje zasebnih zelenih površin)
(1) Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja in zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb ter prometno varnost v skladu z Odlokom o občinskih cestah.
(2) Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob javnih prometnih površinah z živo mejo, drevjem ali drugimi visokoraslimi nasadi, mora lastnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.
(3) Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.
(4) Zasebne zelene površine ob poslovnih, industrijskih, trgovinskih in drugih objektih morajo biti redno vzdrževane in urejene. V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da so te zelene površine neprimerno vzdrževane in kvarijo estetski videz in urejenost kraja, lahko lastniku naloži, da odpravi ugotovljene nepravilnosti oziroma, da te nepravilnosti odpravi izvajalec na račun lastnika.
14. člen
(Urejanje javnih otroških igrišč)
(1) Javna otroška igrišča se urejajo v okviru javnih zelenih površin.
(2) Javna otroška igrišča morajo biti ločena od ostalega prostora, predvsem od javnih prometnih površin. Ločitev otroških igrišč od ostalega prostora mora biti izvedena tako, da ni ogrožena varnost uporabnikov igrišč.
(3) Javna otroška igrišča morajo biti opremljena z igrali in opremo, ki ob normalni uporabi ne ogroža uporabnikov igrišč. V nasprotnem primeru nadzorni organ izvajalcu gospodarske javne službe odredi prepoved uporabe in sanacijo popravila igral.
15. člen
(Ravnanje s plodno zemljo)
Pri urejanju javnih zelenih površin morajo izvajalec javne službe in drugi izvajalci posegov na zelenih površinah ravnati s plodno zemljo tako, kot to določa Zakon o kmetijstvu.
16. člen
(Urejanje in vzdrževanje gozdov)
Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo predpisi o gozdovih.
17. člen
(Obveznosti lastnikov in vodnikov psov pri vzdrževanju čistoče)
Na površinah, opredeljenih v 2. in 7. členu tega odloka, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu. Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopnišč in vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju Občine Kobilje sproti odstranjevati pasje iztrebke. V ta namen mora vsak lastnik oziroma vodnik psov imeti ustrezno opremo (npr. vrečko).
18. člen
(Omejitve gibanja psov)
Psov ni dovoljeno voditi na:
- otroška igrišča,
- pokopališča,
- zelenice v bližini vzgojno-varstvenih in šolskih ustanov,
- površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
V. IZVAJANJE POSEGOV NA ZELENIH POVRŠINAH
19. člen
(Poseg v zelene površine)
(1) Dovoljeni posegi v javne zelene površine so:
- redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih zelenih površin,
- preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe njihove namembnosti,
- obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih zelenih površin,
- gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,
- nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
- poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali soglasja pristojnega občinskega organa oziroma, če je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
(3) Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg v zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih aktov oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali rekonstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, da lastnik soglaša s posegom. Lastnik oziroma uporabnik zasebne zelene površine ima pravico do odškodnine, ki jo določi pooblaščeni cenilec in s sklepom potrdi občinski svet.
(4) Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in izdanimi dovoljenji ter soglasji pristojnega občinskega upravnega organa ter drugih pravnih oseb, ki imajo pooblastilo na podlagi zakona.
(5) Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.
(6) Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni organ vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom, na stroške izvajalca posega.
20. člen
(Nujna dela na komunalni infrastrukturi)
(1) V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.
(2) V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infrastrukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.
21. člen
(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah)
(1) Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega v javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči nepotrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku odpraviti.
(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drugi izvajalec.
22. člen
(Zavarovanje zelenih površin v času posega)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih posegov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah je potrebno zaščititi nadzemni del in koreninski sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.
(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.
(3) Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmičevja ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki, mu določi rok, v katerem mora to storiti.
(4) Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne izpolni v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.
23. člen
(Odstranitev obstoječe vegetacije)
V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obstoječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno drevo ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim drevesom oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z načrtom urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu in v času, ki ga odredi pristojni občinski organ.
24. člen
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)
(1) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme biti daljši od enega leta. Na območje, ki je namenjeno travni površini, mora posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
(2) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne objekte in odvečni material ter razgrniti in poravnati plodno zemljo tako, da je plast debela najmanj 20 cm ter na območje, ki je namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.
(3) Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zemlje z načrtom urejanja zelenih površin.
(4) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.
25. člen
(Ravnanje s plodno zemljo ob posegu na zelenih površinah)
(1) Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame na javni površini na celotnem območju odstraniti plodno zemljo in jo deponirati na mestu in roku, ki ga odredi pristojni občinski organ.
(2) Deponirano plodno zemljo je potrebno zavarovati in vzdrževati tako, da se ohrani njena plodnost. Plodno zemljo je pod določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje javnih zelenih površin ob novozgrajenih objektih, na drugih javnih površinah in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.
(3) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni pristojnemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu plodne zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških plodne zemlje.
VI. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN, ZASEBNIH ZELENIH POVRŠIN IN OTROŠKIH IGRIŠČ
26. člen
(Vzdrževalna dela na javnih zelenih površinah)
Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin v okviru javne službe opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
- spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
- tedensko in mesečno pobiranje smeti,
- vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
- urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
- zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
- odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves na podlagi soglasja pristojnega organa,
- zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast rastlin na javnih zelenih površinah,
- obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje po javnih prometnih površinah in preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,
- oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
- varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
- redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme,
- druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.
27. člen
(Vzdrževalna dela na zasebnih zelenih površinah)
(1) Na zasebnih zelenih površinah, ki mejijo na javne zelene površine, so lastniki dolžni gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, ki estetsko ne kvarijo videza naselja ali nimajo drugih škodljivih učinkov.
(2) Na zemljiščih, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja, morajo lastniki oziroma upravljavci opravljati vsa nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:
1. spomladansko čiščenje zelenih površin,
2. košnjo travnatih površin,
3. urejanje obstoječih nasadov,
4. obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, posebej ob cestah in pločnikih tako, da ne segajo na javno površino in ne ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,
5. pravočasno odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
6. druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin in naselja.
(3) Kadar lastniki oziroma najemniki zasebnih zelenih površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del, odredi nadzorni organ rok za izvedbo nujnih vzdrževalnih del.
(4) V primeru, da lastniki oziroma najemniki zasebnih zelenih površin ne izvedejo nujnih vzdrževalnih del v roku, ki jim ga je odredil nadzorni organ, lahko le-ta odredi, da dela opravi izvajalec javne službe na stroške lastnikov oziroma najemnikov.
28. člen
(Vzdrževanje otroških igrišč)
Vzdrževanje javnih otroških igrišč obsega:
- dobavo, montažo, čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje igral,
- čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
VII. VAROVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
29. člen
(Poškodovanje, zmanjševanje, uničenje javnih zelenih površin)
Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje in uničevanje gozdnega ali parkovnega drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin, sprememba namembnosti javnih zelenih površin oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin razen, če to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtu urejanja javnih zelenih površin ali če je to potrebno zaradi preureditve, obnove in varstva javnih zelenih površin, javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
30. člen
(Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)
Na javnih zelenih površinah in območjih otroških igrišč je prepovedano:
1. ustavljati, parkirati ali se voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin;
2. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z grafiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin in otroških igrišč;
3. obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice;
4. izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati okolju nevarne snovi;
5. čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo;
6. odlagati gradbeni material ali druge predmete;
7. graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega organa;
8. gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke;
9. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;
10. odmetavati odpadke izven posod za odpadke;
11. postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih;
12. zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno;
13. namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz narave ali ubijati prosto živeče živali;
14. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah;
15. jezditi (razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti);
16. puščanje iztrebkov psov, mačk in drugih domačih živali.
31. člen
(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj)
(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ.
(2) V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.
VIII. VIRI FINANCIRANJA
32. člen
(Viri financiranja)
(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del iz naslova izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin je letni plan izvajalca javne službe.
IX. NADZOR
33. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja nadzorni organ Občine Kobilje, in sicer medobčinski inšpektor in medobčinski redar, v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni občinski upravni organ.
34. člen
(Varstveni ukrepi nadzornega organa)
(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ. V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.
(2) Ob neupravičeni uporabi javne zelene površine ali otroškega igrišča lahko nadzorni organ odredi:
- takojšnjo odstranitev parkiranega vozila,
- takojšnjo odstranitev odloženega gradbenega materiala, drugih predmetov ali nevarne snovi,
- takojšnjo odstranitev pomožnih in začasnih objektov,
- takojšnjo odstranitev šotorov ali bivalnih prikolic oziroma pogasitev kurišča,
- takojšnje prenehanje zažiganja travnih površin, suhih vej, odpadkov in podobnega ter vzpostavitev prejšnjega stanja.
(3) Ob opustitvi dejanj upravljavca iz 30. člena tega odloka, lahko nadzorni organ odredi, da upravljavec izvrši opuščena dejanja iz 30. člena ali da se ta dejanja opravijo na stroške upravljavca.
(4) Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tistega, ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem.
(5) Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.
X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
(Kaznovanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
(1) Z globo v višini 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi opravljanjem dejavnosti:
1. če izvaja posege na javnih zelenih površinah v nasprotju z določili drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena odloka;
2. če po prekopavanju javne zelene površine zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del (20. člen);
3. če pri posegu v javne zelene površine zaradi gradbenih ali drugih del ter pri izvajanju rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje (21. člen);
4. če pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov ne zavaruje javnih zelenih površinah v skladu z določilom prvega odstavka 20. člena odloka;
5. če ne nadomesti zaradi gradnje odstranjene vegetacije na javni zeleni površini (23. člen);
6. če po zaključeni gradnji ne uredi zelene površine v skladu z določili 24. člena odloka;
7. če kot izvajalec javne službe ne izvaja vseh potrebnih vzdrževalnih del in varstvenih ukrepov (26. člen);
8. če kot lastnik oziroma upravljavec zasebne zelene površine ne opravi vzdrževalnih del, določenih v 4. in 5. točki drugega odstavka 27. člena odloka;
9. če krši določila 30. člena odloka.
(2) Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
36. člen
(Kaznovanje lastnikov oziroma upravljavcev zasebnih zelenih površin)
Z globo v višini 300,00 EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma najemnik zasebne zelene površine, ki ne izvaja nujnih vzdrževalnih del, določenih v 1., 2., 3. in 6. točki drugega odstavka 27. člena odloka.
37. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb)
(1) Z globo v višini 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če krši določilo 17. in 18. člena odloka in 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ali 8. točke 30. člena odloka.
(2) Z globo v višini 40,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če krši določilo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ali 16. točke 30. člena odloka.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 557
Kobilje, dne 13. julija 2010
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

AAA Zlata odličnost