Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3112. Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8354.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,16/05, 94/05 in 23/06) ter 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. junija 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funkcije in povračil stroškov oziroma sejnin po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu občine v posameznem proračunskem letu v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Višina plačila za opravljanje profesionalne in neprofesionalne funkcije župana in podžupanov se določi v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
Sejnine članom občinskega sveta članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora, občinske volilne komisije, občinskega štaba za civilno zaščito, upravnega odbora za razpolaganje z dodeljenim sredstvi požarnega sklada in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih organov se oblikujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z zakonom.
Merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti se določijo s tem pravilnikom.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Plača profesionalnega funkcionarja je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja za določen čas, za čas trajanja opravljanja funkcije.
Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo poklicno.
Podžupan se lahko v soglasju z županom odloči, da bodo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Plača za poklicne funkcionarje se določi v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
5. člen
Plačilo za opravljanje neprofesionalne funkcije:
– župana občine je 50% plače župana občine za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo;
– podžupana občine določi župan občine ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in je lahko največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno brez dodatka za delovno dobo,
– člana občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Član občinskega sveta lahko za opravljanje neprofesionalne funkcije prejme največ 15% županove plače za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo letno, vključno s plačilom za opravljeno delo v delovnih telesih občinskega sveta.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
+------------------------------------------------+------+
|udeležbo na sejah občinskega sveta       | 6% |
+------------------------------------------------+------+
|predsedovanje sejam delovnega telesa      | 3% |
+------------------------------------------------+------+
|udeležbo na sejah delovnega telesa, katerega  | 2% |
|član je                     |   |
+------------------------------------------------+------+
Skladno s tem pravilnikom se članu občinskega sveta izda odločba o višini plačila za opravljanje funkcije kot sejnina. Izplačilo se opravi na podlagi evidence (zapisnikov sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta) o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, ki za posamezno sejo znaša 2% plače župana za profesionalno opravljanje funkcije.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora, in sicer:
+-------------------+-------------------+----------------------+
|   Dejavnost   |  Vrsta nadzora  | Vrednost nadzora v % |
| nadzornega odbora |          | županove plače za  |
|          |          |  profesionalno   |
|          |          | opravljanje funkcije |
|          |          |  brez dodatka za  |
|          |          | delovno dobo (bruto) |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|izvajanje nadzora |zelo zahtevni   |     5      |
|          |nadzori      |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|izvajanje nadzora |zahtevni nadzor  |     4      |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|izvajanje nadzora |manj zahtevni   |     3      |
|          |nadzor       |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|druge potrebne   |proučitev predpisov|     0,75     |
|dejavnosti za   |in strokovne    |           |
|izvajanje nadzora |literature, ki se |           |
|          |nanašajo na    |           |
|          |izvajanje nadzora |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|druge potrebne   |prisotnost na sejah|     0,75     |
|dejavnosti za   |nadzornega odbora |           |
|izvajanje nadzora |          |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|druge potrebne   |prisotnost na seji |     0,40     |
|dejavnosti za   |občinskega sveta  |           |
|izvajanje nadzora |ali delovnega   |           |
|          |telesa občinskega |           |
|          |sveta       |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|druge potrebne   |administrativno  |     1      |
|dejavnosti za   |delo        |           |
|izvajanje nadzora |          |           |
+-------------------+-------------------+----------------------+
Nadomestilo in sejnine za opravljanje funkcije se predsedniku in članom nadzornega odbora izplača po obravnavi dokončnega poročila o posameznem nadzoru na seji občinskega sveta.
Predsednik nadzornega odbora za namen izplačil po opravljenih nadzorih, komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja predloži poročilo o opravljenih vrstah nadzora in sejninah predsednika in članov nadzornega odbora.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se opravljanje nadzora ter drugih plačil izplačuje na podlagi odločbe.
Seje občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta se sme udeležiti samo en predstavnik nadzornega odbora, ki ima pravico do sejnine.
Nadomestilo za opravljanje administrativnega dela za nadzorni odbor pripada članu nadzornega odbora, ki ga določi nadzorni odbor s sklepom.
Nadomestilo in sejnine za opravljanje funkcije predsednika in člana nadzornega odbora ne sme presegati 15% letne plače župana.
Nadzorni odbor ima v skladu s sprejetim letnim programom dela pravico do strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, nabave strokovne literature ter plačila izvedencev.
9. člen
Predsednik, namestnik predsednika, člani in namestniki članov občinske volilne komisije ter tajnik in namestnik tajnika občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in lokalnih referendumov v skladu z zakonom pravico do plačila za opravljanje funkcije, ki jo določa zakon in podzakonski akti.
Plačilo za opravljanje funkcije predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov članom volilnih odborov za izvedbo nalog po sklepu komisije se izplačajo na podlagi sklepa občinske volilne komisije v skladu z zakonom.
Plačilo za opravljanje funkcije predsednika, namestnika predsednika, članov in namestnikovi članov občinske volilne komisije v času trajanja mandata se oblikuje kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji komisije enako kot za predsedovanje sejam delovnega telesa in udeležbo na sejah delovnega telesa.
10. člen
Odločbo o plači profesionalnemu funkcionarju ter o višini plačila za opravljanje funkcije neprofesionalnemu funkcionarju in članu delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
III. MERILA ZA PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNINE ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČINE
11. člen
Za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti in sveta mestne skupnosti prejmejo predsedniki sveta krajevnih skupnosti in mestne skupnosti naslednje plačilo za opravljanje funkcije in sicer:
– predsednik sveta Mestne skupnosti Žalec 12,05% plače župana za profesionalno opravljanje funkcije mesečno brez dodatka za delovno dobo;
– predsednik sveta Krajevne skupnosti Griže, Petrovče in Šempeter 10,14% plače župana za profesionalno opravljanje funkcije mesečno brez dodatka za delovno dobo;
– predsednik sveta Krajevne skupnosti Galicija, Gotovlje, Levec, Liboje, Ponikva in Vrbje 7,21% plače župana za profesionalno opravljanje funkcije mesečno brez dodatka za delovno dobe
Članom sveta krajevnih in mestne skupnosti se lahko po sklepu sveta krajevne in mestne skupnosti določi sejnina za udeležbo na seji sveta krajevne oziroma mestne skupnosti v višini največ 1,5% plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, in sicer za največ šest sej sveta krajevnih skupnosti.
Odločbo o višini plačila za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne in mestne skupnosti ter višino sejnine za člane sveta krajevne in mestne skupnosti določi svet krajevne in mestne skupnosti s sklepom v skladu s tem pravilnikom.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji, predsednik in člani nadzornega odbora, člani komisij ter člani delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine imajo pravico do povračila potnih stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju) in do strokovnega izobraževanja v zvezi z opravljanjem funkcije.
Povračila potnih stroškov v zvezi s službenim potovanjem doma in v tujini se izplačujejo do višine, določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in predstavljajo neto zneske povračil.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan občine ali direktor občinske uprave občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Plače profesionalnih in plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnih funkcionarjev ter članom delovnih teles občinskega sveta ter drugim članom organov občine in delovnih teles se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. dne za pretekli mesec. Ob izplačilu plačila za opravljanje funkcije se neprofesionalnemu funkcionarju posreduje obvestilo o izplačilu vrste plačila.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v skladu s predpisi ki veljajo za uslužbence občinske uprave.
15. člen
Plače in plačila za opravljanje funkcije se usklajujejo skladno s spremembo zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo bruto znesek plače župana občine za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 6/00, 88/01, 19/03, 16/05, 94/05, 23/06).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07-0001/2010
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost