Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3070. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava, stran 8261.

Na podlagi 17. in 128. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V Statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) se besedna zveza: »direktor občinske uprave« v celotnem besedilu nadomesti z besedno zvezo »tajnik občine« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 8. členu se za 12. točko doda nova 13. točka, ki se glasi:
»Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje devetnajst članov, od katerih sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti in en član predstavnik romske skupnosti.«
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta deseta alineja ter se doda nova alineja z naslednjim besedilom:
»če županu predčasno preneha mandat ali je razrešen, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je podžupan razrešen, imenuje izmed svojih članov najstarejšega člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana,«.
V sedemnajsti alineji drugega odstavka 17. člena se za besedno zvezo »s pridobitno dejavnostjo« doda naslednje besedilo: »člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se za besedami »z delom v občinski upravi« doda besedilo: »ali službi ožjega dela občine«, v zadnjem odstavku istega člena pa se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se za besedno zvezo: »jo vodi« in pred besedo »podžupan« doda beseda: »drugi«.
V četrtem odstavku istega člena se za besedno zvezo »župan, podžupan« in pred besedno zvezo »mora sklicati« doda besedna zveza »oziroma najstarejši član občinskega sveta«.Isto besedilo se doda tudi v zadnjem stavku istega odstavka istega člena.
7. člen
V celoti se črta besedilo 23. člena.
8. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Občinski svet ima komisijo za spremljanje romske problematike. Komisija se ustanovi z namenom usklajevanja uresničevanja posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti.
Komisija za spremljanje romske problematike opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v Občini Lendava,
– obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice,
– dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa Občine Lendava, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v Občini Lendava,
– obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture,
– sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v Občini Lendava,
– opravlja druge naloge, ki so navedene v Zakonu o romskih skupnosti v Republiki Sloveniji.
Komisija ima šest članov, od katerih je največ polovica članov iz vrst občanov, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa je večina pripadnikov romske skupnosti.
Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je po svoji funkciji član komisije. Predstavniku romske skupnosti v občinskem svetu, ki mu preneha mandat v občinskem svetu, preneha tudi mandat v komisiji.«
9. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter občinska priznanja
– Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport
– Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
– Odbor za okolje in prostor
– Odbor za premoženje in finance.«
10. člen
V drugem odstavku 31. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu s tem statutom, drugimi predpisi občine in zakonom,«
V istem členu se dodata novi alineji:
»– imenuje podžupana ali podžupane občine v skladu z zakonom,
– komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje predloge članov delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,«
Ostale alineje, ki sledijo se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
V celoti se črta dosedanje besedilo 37. člena ter se doda novo besedilo, ki sedaj glasi:
»4. Predčasno prenehanje mandata
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, župana ali podžupana kot člana občinskega sveta, je določeno z zakonom.
Podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
12. člen
Pred 38. členom se pred besedno zvezo »Nadzorni odbor« črta številka »4« in nadomesti s številko »5«.
13. člen
V 40. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lendava. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoje pisanje uporablja svoj žig, ki je okrogle oblike. V sredini žiga je grb občine, na zunanjem obodu pa ime nadzornega odbora v slovenskem in madžarskem jeziku.«
14. člen
Dosedanje besedilo tretjega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi: »Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«
15. člen
Pred 47. členom se v besedni zvezi »Občinska uprava« črta številka »5« in nadomesti s številko »6«.
16. člen
Za 54. členom se spremeni 6. poglavje: Drugi organi občine, ki sedaj postane 7. poglavje: »7. Občinsko pravobranilstvo«. Spremeni se 55. člen, ki sedaj glasi:
»Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njihovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.«
17. člen
Besedilo tretjega odstavka 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja sprejme župan, odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja pa sprejme občinski svet, razen, če do določene vrednosti pooblasti župana občine s posebnim sklepom.«
18. člen
V 115. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja za tri mesece in se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
19. člen
V 134. členu se črtajo besede: »uradnem glasilu, ki ga določi občinski svet s sklepom« ter nadomestijo z besedami: »Uradnem listu Republike Slovenije.«
20. člen
Določba 3. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se uporablja za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010, določba 9. člena pa po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2010.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.