Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2519. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje, stran 7211.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09, popr. 64/09 in popr. 65/09) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 34. seji dne 12. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Grosuplje, s sedežem Taborska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Brinje Grosuplje (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Osnovna šola v Grosupljem,
– Podružnična osnovna šola Polica in
– Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom Grosuplje.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Brinje Grosuplje.
Sedež zavoda: Ljubljanska cesta 40a, Grosuplje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Brinje Grosuplje.
V sestavo OŠ Brinje Grosuplje sodijo poleg matične šole na sedežu zavoda še:
Podružnična osnovna šola Polica, Polica 37 in
Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, Grosuplje.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pooblaščeni pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo naselja:
– Osnovna šola Brinje Grosuplje: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3 in 5, Pod gozdom Cesta II številke 1 do 8, Pri mostu, Za gasilskim domom, Ulica Ane Galetove, Kettejeva cesta, Ob Grosupeljščici, Hribarjeva cesta, Cesta Cankarjeve brigade, Kozinova cesta, Seliškarjeva cesta, Erjavčeva cesta, Prešernova cesta, Šuligojeva cesta, Kozakova cesta, Rodetova cesta, Vodnikova cesta, Ljubljanska cesta, Stranska pot I do III, Metelkov dvor, Kajuhov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova cesta, Brinje cesta I do II, Murnova cesta, Pod jelšami, Slomškova ulica, Maistrova ulica, Jerova vas, Perovo ter Mala Stara vas, Dobje, Hrastje, Spodnje Duplice, Zgornje Duplice številke 1, 2, in 2A, Spodnje Blato, Gatina, Praproče pri Grosupljem;
– Podružnična osnovna šola Polica: Polica, Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gradišče, Gorenja vas pri Polici, Koželjevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Dole pri Polici, Velika Stara vas, Zgornje Duplice, razen številk iz prve alineje;
– Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom Grosuplje: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za območje občin Grosuplje in Dobrepolje in posebni program vzgoje in izobraževanja za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.
Matična enota je Osnovna šola Brinje Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
Ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi določi pogoje za prepise otrok iz drugih šolskih okolišev.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda v okviru javne službe po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– P/85 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– I/55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
kot tržne dejavnosti. Pred uvedbo posamezne zgoraj navedene tržne dejavnosti mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
13. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavniki ustanovitelja ne morejo biti zaposleni v zavodu.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu in sicer iz matične šole štirje člani, iz Podružnične osnovne šole Polica in Podružnične šole s prilagojenim programom Grosuplje pa enega skupnega člana. Predstavnik obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik tiste podružnice, ki nima predstavnika staršev. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Predstavniki staršev se v svetu zavoda izmenjujejo tako, da ima matična šola dva člana, obe podružnični šoli pa enega skupnega člana. Predstavnik staršev obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik staršev iz tiste podružnice, ki nima predstavnika delavcev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj desetina delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat v zavodu, vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico pa ima tudi možnost samokandidature za predstavnika delavcev v svetu zavoda.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navede imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov izmed delavcev šole, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati izmed delavcev zavoda, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata izmed delavcev zavoda dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
23. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji od katere začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki si je pridobil največ glasov.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1).
25. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1).
2. Ravnatelj
26. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
27. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja (vzgojitelja) ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj v roku enega leta ne opravi ravnateljskega izpita, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja in
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora. Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole
30. člen
Podružnična šola ima vodjo. Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv mentor. Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
31. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
32. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
36. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnika staršev traja eno leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– za svoje delo lahko sprejme poslovnik.
5. Svetovalna služba
37. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
38. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
39. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
40. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom pristojnim za šolstvo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva, s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Ustanovitelj zagotavlja zavodu tudi premoženje (nepremičnine in opremo) na lokacijah Ljubljanska 40a in Polica 37.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
42. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, nadstandardne programe, po predhodnem soglasju ustanovitelja in v skladu z zakonskimi določili, pa tudi za delovno uspešnost zaposlenih.
Za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu za delovno uspešnost se uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi, ki oblikujejo plače v javnem sektorju.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
43. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod mora ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor sklada imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
44. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
45. člen
Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti v skladu s predpisi in v tem okviru zlasti:
– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– spremlja namembnost porabe sredstev,
– daje soglasje k porabi prihodkov nad odhodki sredstev,
– opravlja druge obveznosti v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa razvoja šole ter o izvajanju letnega delovnega načrta zavoda,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Grosuplje,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in predpisi.
IX. JAVNOST DELA
46. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
X. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
48. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
49. člen
Zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, se uredi s pravili. S pravili se uredi tudi notranjo organizacijo in delo zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon, ki ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
50. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/97, 79/97, 52/98, 48/99, 63/00, 61/05 in 57/08).
52. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost