Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009, stran 6075.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 27. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Konto Naziv                  Znesek v EUR
                        (brez centov)
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.354.703
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70   DAVČNI PRIHODKI               1.353.067
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.244.122
    703 Davki na premoženje            47.913
    704 Domači davki na blago in          61.032
    storitve
    706 Drugi davki                   -
71   NEDAVČNI PRIHODKI               198.882
    710 Udeležba na dobičku in dohodki       27.112
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.424
    712 Denarne kazni                 446
    713 Prihodki od prodaje blaga in        98.599
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          71.301
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                  -
    730 Prejete donacije iz domačih           -
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           -
74   TRANSFERNI PRIHODKI              802.754
    740 Transferni prihodki iz drugih       489.446
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       313.308
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.291.899
40   TEKOČI ODHODKI                755.396
    400 Plače in drugi izdatki          113.830
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         17.323
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       537.544
    403 Plačila domačih obresti          81.449
    409 Rezerve                   5.250
41   TEKOČI TRANSFERI               627.240
    410 Subvencije                 17.277
    411 Transferi posameznikom in         359.244
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           86.211
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       164.508
    414 Tekoči transferi v tujino            -
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             903.522
    420 Nakup in gradnja osnovnih         903.522
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             5.741
    431 Investicijski transferi pravnim       5.741
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         62.804
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          61
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            -
    750 Prejeta vračila danih posojil          -
    751 Prodaja kapitalskih deležev          61
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        -
V.   DANA POSOILA IN POVEČANJE              -
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE           -
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        -
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            -
    naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           61
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             76.827
55   ODPLAČILO DOLGA
    550 Odplačilo domačega dolga          76.827
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      -13.962
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        -76.827
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      -62.804
    IX.=-III.)
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           10.829
------------------------------------------------------------
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu konec leta 2009 prenese v proračun občine za leto 2010.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-002/2010-35
Benedikt, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost