Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2045. Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica, stran 5782.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ter 10. in 28. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in odgovorne osebe posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter posamezniki.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javne površine – javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča), in pokopališča, ki so javno dobro ali v lasti občine, krajevne skupnosti oziroma v upravljanju teh dveh in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,
– upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. prati vozila na javnih površinah;
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
3. s sežiganjem oziroma kurjenjem zadimiti okolico;
4. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, črpalkami, parkih ipd.).
7. člen
(1) Uporaba kosilnic, škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag, ki povzročajo v okolju hrup, je prepovedano ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi.
(2) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževalnih del ter nujnih kmečkih del.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Zaradi varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
2. s kamenjem, žogami ali drugimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja;
3. namerno dražiti ali plašiti živali.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, na pokopališča, otroška igrišča, zelenice in dvorišča vzgojno-varstvenih ustanov in druge javne površine, kjer je z ustreznimi oznakami to prepovedano;
2. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
3. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;
4. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah;
5. odvreči žvečilne gumije, izpljunke, cigarete in druge ogorke, steklenice, plastenke in ostale odpadke na javne površine.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in na drugih javnih površinah;
2. trgati cvetje v parkih, na zelenicah in cvetličnih gredah ali hoditi po zelenih površinah kjer je to prepovedano;
3. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja.
11. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
12. člen
(1) Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdrževana ter v skladu s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno.
(2) Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati dostopa.
13. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne prometne površine nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska redarska služba.
VII. GLOBE
15. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila:
– 4. točke 6. člena,
– 1. in 2. točke 9. člena,
– 2. točke 10. člena,
– 12. člena,
– 13. člena.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
16. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila:
– 1., 2. in 3. točke 6. člena,
– 7. člena,
– 8. člena,
– 4. in 5. točke 9. člena,
– 3. točke 10. člena,
– 11. člena.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
17. člen
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila:
– 3. točke 9. člena,
– 1. točke 10. člena.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/97, 78/01 in 112/03).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/7
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost