Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2031. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009, stran 5771.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 28. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2009.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2009 znašajo:
+---------------------------------------------+----------------+
|I/Prihodki                  |  7.438.423,65|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  4.496.424,52|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.621,520,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   428.275,48|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   447.066,67|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   544.725,76|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    56.610,42|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |    2.895,67|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |     498,92|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    10.616,48|
|   |in storitev              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   474.104,27|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    9.588,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |        0|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    9.588,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.387.685,37|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki        |  2.387.685,37|
+---------------------------------------------+----------------+
|II/ Odhodki                 |  7.398.084,97|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |  1.865.104,19|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   290.870,43|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev      |    46.469,16|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |  1.442.018,84|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila obresti          |    20.185,70|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    65.560,06|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |  1.920.915,07|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije            |    24.506,41|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |   880.048,14|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   186.272,92|
|   |organizacijam             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi domači tekoči transferi   |   830.087,60|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  3.447.807,75|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  3.447.807,75|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   164.257,96|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi osebam,  |    66.027,31|
|   |ki niso proračunski uporabniki    |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    98.230,65|
|   |proračunskim uporabnikom       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|III/ SALDO bilance prihodkov         |    40.338,68|
|in odhodkov                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
3. člen
+------+----------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2009|       |
|izkazuje:                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |IV/Prejeta vračila danih posojil    |   4.856,95|
|   |in prodaja kap. deležev         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH          |   4.856,95|
|   |POSOJIL                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   4.856,95|
+-----------------------------------------------+--------------+
|V/Dana posojila in povečanje kap. deležev   |   4.856,95|
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.   |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila in povečanje     |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|VI/SALDO računa finančnih terjatev       |  + 4.856,95|
|in naložb                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
4. člen
+------+---------------------------------------+---------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|Račun financiranja občine Moravske Toplice za |        |
|leto 2009 izkazuje:              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|VII/Zadolževanje               |   631.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   631.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   631.000,00|
+----------------------------------------------+---------------+
|VIII/Odplačila dolga             |   102.564,12|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   102.564,12|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila dolga          |   102.564,12|
+----------------------------------------------+---------------+
|IX/SPREMEMBA stanja sredstev na računih    |   573.631,51|
+----------------------------------------------+---------------+
|X/NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)       |   528.435,88|
+----------------------------------------------+---------------+
|XI/NETO FINANCIRANJE             |   –40.338,68|
+------+---------------------------------------+---------------+
|D)  |SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2009     |  +653.632,17|
+------+---------------------------------------+---------------+
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2009 v višini 573.631,51 EUR se skupaj s sredstvi na računih na dan 31. 12. 2008 prenaša v leto 2010. Tako na dan 31. 12. 2009 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 653.632,17 EUR.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2009 se izkazuje v višini 3.088,73 EUR in se prenese v leto 2010.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti in Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremičninami za leto 2009 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00005/2010(502)
Moravske Toplice, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost