Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2009, stran 4633.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je občinski svet na 30. seji dne 6. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2009 izkazuje:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.123.926|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.422.979|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  4.871.323|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.456.651|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   202.763|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   211.909|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   551.656|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   161.537|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.406|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    5.532|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    6.764|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   374.417|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    32.158|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    25.939|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    6.219|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    1.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.667.689|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.194.286|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   473.404|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.256.808|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.175.461|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   537.508|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    90.110|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.425.316|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    48.526|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    74.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.256.556|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    15.122|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   829.891|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   174.913|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.236.631|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.289.316|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.289.316|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   535.474|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   471.271|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    64.203|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –132.881|
|   |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH      |    17.076|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    17.076|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    17.076|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |    1.177|
|   |KAPITALSKIH DELELŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    1.177|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    15.900|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   229.722|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   229.722|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –346.703|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –229.722|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)   |   132.881|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računu 31. 12. 2008  |   315.249|
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vojnik za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022-2009/10(9)
Vojnik, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti