Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1172. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2010, stran 3602.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) ter na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 117/07 in 23/09) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 22. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Žetale za leto 2010
I. UVOD
Občina Žetale z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2010 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Žetale za leto 2010 naslednje usmeritve:
– Naša pozornost bo namenjena predvsem tekmovalnim in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov.
– Društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove zastavljene cilje.
– Zaradi dviga kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo izvajali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Žetale z Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2010 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini, skupaj v višini 5.500 EUR.
Namenska sredstva se delijo po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Žetale.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za leto 2010 z naslednjimi vsebinami
– Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna rekreacija,
– Športne prireditve,
– Delovanje športnih društev in zvez.
Športna društva so glavni nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
V. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 117/07 in 23/09).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Žetale ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Žetale in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Žetale v letu 2010.
Letni program športa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0022/2010-12
Žetale, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost