Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale, stran 3601.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) in v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Žetale na 22. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 52/03) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L 379, 28/12/2006).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
»3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem pravilniku šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8,8 mio EUR),
– srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35 mio EUR).«
3. člen
V drugem stavku 4. člena se besedilo »na običajni način« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi«.
4. člen
V točki 1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov v 7. členu se znesek »1,000.000 SIT« nadomesti z zneskom »5.000 EUR«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Sredstva oziroma pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.«
6. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva in premogovništva,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.«
7. člen
V 10. členu se besedi »subvencij« in »subvencijo« nadomestita z besedama »sredstev« in »sredstva«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0022/2010-5
Žetale, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost