Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009

Kazalo

543. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, stran 2063.

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UBP2) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. seji dne 3. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba). S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, postopek podelitve koncesije, pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja sveta zavetišča in imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Šempeter - Vrtojba.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku. Koncesija se podeli za obdobje treh let.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE.
5. člen
Koncesionar za izvajanje javne službe se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede najmanj tri-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: komisija).
6. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje sestavine:
1. navedbo predmeta javne službe in območje njenega izvajanja,
2. navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega razmerja,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. merila za izbor koncesionarja,
5. pogoje opravljanja javne službe,
6. način financiranja javne službe,
7. navedbo, kdaj se šteje prijava na razpis za popolno, pravilno in pravočasno.
8. navedbo strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
9. rok in način predložitve prijav na razpis. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od trideset dni od objave razpisa,
10. rok za izbor koncesionarja,
11. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
12. rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
13. drugo.
V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena. Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku tridesetih dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
7. člen
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava. Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60. dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo zlasti naslednja merila:
– strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja,
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelji, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozovejo naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja z odločbo odloči organ občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis pristojni organ s sklepom zavrže. Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba.
11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba. S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje. Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLJNEVATI PRIJAVITELJ ZA PODELITEV KONCESIJE
12. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe;
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali;
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi,
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
VII. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno Zakonom o zaščiti živali, Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
14. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
15. člen
Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe. Koncesionar je za opravljanje takšnih del oziroma nalog upravičen do nadomestila. Obseg, čas trajanja, višina nadomestila ter druge sestavine, potrebne za izvajanje dodatnih del oziroma nalog, se določijo z aneksom h koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
17. člen
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
18. člen
Koncesionar mora pristojnemu organu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organ pa tudi vmesna poročila.
19. člen
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
20. člen
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
VIII. PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
Koncesijsko razmerje se prične, ko občina in koncesionar podpišeta koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba se sklene za določen čas tri leta.
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
– s sporazumom občine in koncesionarja;
– z odpovedjo;
– z odvzemom.
23. člen
Občina in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen
Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve, pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba.
IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
27. člen
Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za izvajanje javne službe, se upošteva naslednje:
– podatke pooblaščenih veterinarskih organizacij o številu registriranih psov v občini,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču,
– na določeno število registriranih psov v občini,
– uradni cenik Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Veterinarske uprave RS, ki vsebuje postavki »oskrbni dan za psa« ter »režijsko uro veterinarskega pomočnika«,
– stroške obveznih veterinarskih ukrepov,
– stroške najema potrebnih mest v zavetišču.
28. člen
Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način financiranja javne službe se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
IX. POSTOPEK IMENOVANJA SVETA ZAVETIŠČA TER IMENOVANJA PREDSTAVNIKA OBČINE V SVET ZAVETIŠČA
29. člen
Svet zavetišča obvezno sestavljajo:
– predstavnik občine oziroma predstavniki lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče,
– predstavnik Veterinarske uprave RS, ki ga določi predstojnik uprave,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče,
– predstavnik koncesionarja, razen če je koncesionar društvo za zaščito živali.
30. člen
Svet zavetišča imenuje župan Občine Šempeter - Vrtojba. Če zavetišče s svojim delovanjem pokriva poleg območja občine še območja drugih lokalnih skupnosti, se svet zavetišča imenuje skladno z dogovorom med temi lokalnimi skupnostmi.
31. člen
Predstavnika občine v svet zavetišča imenuje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na predlog župana. Predstavnik občine v svetu zavetišča mora biti imenovan najkasneje v roku enega meseca po podpisu koncesijske pogodbe, imenuje pa se za dobo treh let.
32. člen
Svet zavetišča:
– nadzoruje delo zavetišča,
– določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
33. člen
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojni organ. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe. Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zaščiti in oskrbi živali (Uradni list RS, št. 7/04).
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-3/2008-17
Šempeter pri Gorici, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti