Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4847. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009, stran 14708.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2009 (Uradni list št. 121/08 in 7/09 – popr.) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2009 se določa v višini 21.397.151 EUR.
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin – kontov se za leto 2009 določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     EUR|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  18.390.167|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  12.640.572|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  7.885.701|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  6.159.868|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  1.419.660|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   306.173|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  4.754.871|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  2.522.788|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    6.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    9.318|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    15.600|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  2.201.165|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |  2.352.470|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   335.288|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  2.017.182|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)         |    37.251|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    37.251|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |  3.359.874|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki od drugih    |   904.965|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.454.909|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije                  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  21.293.471|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  4.440.406|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   932.811|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   147.810|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.308.822|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    26.790|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    24.173|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  5.274.567|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |   115.607|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  1.973.882|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   367.261|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.817.817|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  9.866.034|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  9.866.034|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |  1.712.464|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |   400.678|
|    |fizičnim osebam,ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|  1.311.786|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –2.903.304|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    13.932|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    13.932|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    27.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |(440+441)                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |    27.000|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   –13.068|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)      |  2.870.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  2.870.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  2.870.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    76.680|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |550 Odplačilo domačega dolga      |    76.680|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –123.052|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  2.793.320|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) =  |  2.903.304|
|    |III                   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   123.052|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
20. člen se črta.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-8/2009-6
Sežana, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost