Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

44. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko, stran 86.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 16. redni seji, dne 16. 12. 2008 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Renče - Vogrsko
1. člen
V 5. točki prvega odstavka 9. člena se doda osma alineja, ki se glasi:
»– zagotavlja opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.«
V 7. točki prvega odstavka 9. člena se doda četrta alineja, ki se glasi:
»– spremlja stanje in vodi evidence s področja rojstev in smrti.«
2. člen
V tretjem odstavku 25. člena se v tretji vrstici za besedilom »... mora sklicati« doda beseda izredno.
3. člen
Šesta alineja prvega odstavka 39. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja občine v skladu z letnim planom, ki ga sprejme občinski svet.«
V prvem odstavku 39. člena se doda nova sedma alineja, ki glasi:
»– samostojno odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja v vrednosti do 4.000 EUR.«
4. člen
V 75. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Svet krajevne skupnosti ima tudi namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta, pri čemer ta ne more biti iz iste volilne enote kot predsednik sveta, če je v krajevni skupnosti več volilnih enot. Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.«
5. člen
Na koncu prvega odstavka 77. člena se doda besedilo:
»V primeru, da je pri glasovanju oddano enako število glasov za in proti, se glasovanje, po morebitni razpravi, na isti seji sveta ponovi. Kolikor je tudi po ponovnem glasovanju število glasov enako, se sprejme odločitev, za katero je glasoval predsednika sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.«
V 77. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»V primeru, da dobi ob volitvah predsednika sveta krajevne skupnosti več kandidatov enako število glasov, se volitve predsednika na isti seji sveta ponovijo. Kolikor eden od kandidatov tudi ob ponovnih volitvah ne dobi večine glasov, se predsednika sveta izmed kandidatov z istim številom glasov določi z žrebom.«
6. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-63/2008-1
Bukovica, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost