Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 11869.

Na podlagi osmega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08) se v 3. členu v drugem odstavku na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Nagrade in povrnitev potnih stroškov za vse oblike usposabljanj iz tega odstavka pripadajo štipendistom v višini, kot to določa pravilnik, ki ureja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje v ministrstvu.«.
V tretjem odstavku se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. da mu ni priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti ali da ni v postopku priznanja te pravice.«.
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. rezultati preverjanja gibalnih sposobnosti
+--------------------------------+-----------------------------+
|ocena              |točke            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 2,0–2,5           |5              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 2,6–3,0           |10              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 3,1–3,5           |20              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 3,6– 4,0           |30              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 4,1–5            |45              |
+--------------------------------+-----------------------------+
2. učni – študijski uspeh oziroma povprečna ocena v preteklem šolskem – študijskem letu
+--------------------------------+-----------------------------+
|učenci, dijaki         |točke            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|do 2,5             |10              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 2,6–3,5           |20              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 3,6–4,5           |35              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 4,6–5            |50              |
+--------------------------------+-----------------------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|študentje            |točke            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|do 6,5             |10              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 6,6–7,0           |20              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 7,1–7,5           |25              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 7,6–8,0           |30              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 8,1–8,5           |35              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 8,6–9,0           |40              |
+--------------------------------+-----------------------------+
|od 9,1–10            |50              |
+--------------------------------+-----------------------------+
                               «.
3. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri učencih in dijakih se upošteva dosežen učni uspeh oziroma izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen v preteklem šolskem letu.«.
4. člen
V 22. členu se v prvem odstavku na koncu 9. točke pika nadomesti s podpičjem in za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. po svoji volji ali krivdi ne opravi selekcije za vstop v Šolo za častnike ali preverjanja gibalnih sposobnosti.«.
5. člen
V 24. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu ministrstvo najkasneje v roku treh mesecev oziroma pri kandidatih za Šolo za častnike v roku šestih mesecev po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne zagotovi sklenitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
(2) Če štipendist ob zaključku izobraževanja v skladu s pogodbo o štipendiranju še ni dopolnil 18 let, začne teči rok za sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka z dnem, ko dopolni 18 let.«.
6. člen
Za 25. členom, se doda novo VI.a poglavje »Izobraževanje na vojaških akademijah izven države« in nov 25.a člen, ki se glasita:
»VI.a IZOBRAŽEVANJE NA VOJAŠKIH AKADEMIJAH IZVEN DRŽAVE
25.a člen
(izobraževanje na vojaških akademijah izven države)
(1) Določbe tega pravilnika o pogojih, merilih in postopku pridobitve štipendij, evidencah, višini štipendij in dodatkov, izplačevanju, prenehanju in vrnitvi štipendij se smiselno uporabljajo tudi za izobraževanje na vojaških akademijah izven države, pri čemer ministrstvo upošteva tudi ponudbo za izobraževanje, programe izobraževanja in druge zahteve teh akademij. Vsebino javnega natečaja, način prijave in preverjanje ustreznosti prijave določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra.
(2) Izbranim štipendistom za izobraževanje na vojaških akademijah iz prejšnjega odstavka ministrstvo v času štipendijskega razmerja zagotovi tudi plačilo stroškov šolnine, kotizacije, nezgodnega zavarovanja, dvakrat letno plačilo stroškov najcenejšega letalskega ali drugega možnega prevoza ter stroškov priznavanja listine o končanem izobraževanju.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2008-40
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
EVA 2009-1911-0016
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti