Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009

Kazalo

3740. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2008, stran 11247.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 20. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem Odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna, hkrati se določajo postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Tabor po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov), ki so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         | Zaključni|
|   |                      | račun leta|
|   |                      |    2008|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.181.463|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.009.521|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  919.658|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  792.615|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |   41.709|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   85.334|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki              |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   89.863|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   10.663|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    634|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in denarne kazni         |    645|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   27.667|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   50.254|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |     0|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |     0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   4.670|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   4.670|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  167.272|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  167.272|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.342.801|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  480.309|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  137.033|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   19.751|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  314.537|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   8.488|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |    500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  416.865|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  269.866|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   37.815|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  109.184|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  368.429|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  368.429|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   77.198|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   12.361|
|   |fiz. osebam, ki niso PU          |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |   63.837|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –161.338|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    750|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    –750|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  169.880|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  169.880|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  169.880|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  187.651|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  187.651|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  187.651|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           |  –179.858|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH            |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –17.771|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  161.337|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   7.030|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka, 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (Finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z Zaključnim računom poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v Načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem Finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem Finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v Finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje Načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma, v primeru ožjih delov Občinski svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi Občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v Načrt razvojnih programov, po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v Načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 12.878 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa Občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.878 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 169.880,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnice 169.880,00 EUR, vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta Odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Tabor za leto 2008, Račun finančnih terjatev in naložb Občine Tabor za leto 2008, Račun financiranja Občine Tabor za leto 2008 in Bilanca stanja Občine Tabor na dan 31. 12. 2008.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-Ir 20/2009
Tabor, dne 21. septembra 2009
Župan
Občina Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost