Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3635. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke, stran 11059.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06), prvega odstavka 11. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Tabor na 21. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
K O N C E S I J S K I A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke
1. člen
1. S tem aktom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in odloča o izvedbi projekta: Izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke v naslednji izvedbeni specifikaciji:
1.1. izgradnje prizidka podružnične osnovne šole Tabor (parc. št. 1188/6, k. o. Ojstriška vas).
1.2. adaptacije obstoječe šolske knjižnice za namen pridobitve dodatnih kapacitet vrtca (parc. št. 1195/5, k.o. Ojstriška vas).
1.3. širitev jedilnice šolske kuhinje v smislu pokrivanja potreb devetletke (parc. št. 1195/5, k.o. Ojstriška vas).
v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
2. Javni partner je Občina Tabor (v nadaljevanju: občina). Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
Občina skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi in Statutom Občine Tabor sprejema kratkoročne in dolgoročne plane razvoja občine, zagotavlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v občini ter s svojimi sredstvi in ukrepi pospešuje gospodarski razvoj v občini, zaradi česar obstaja javni interes za izgradnjo objektov iz prvega odstavka 1. člena tega akta. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
1. Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja prizidka šole, adaptacija za namen širitve vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice šole v smislu zadovoljevanja potreb devetletke podružnične osnovne šole Tabor, skladno z dokumentacijo IDZ – idejna zasnova št. ……………………, september 2009, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Urbanisti d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje.
2. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil objekte skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner namenil zemljišča navedena v prvem odstavku 1. člena tega akta. Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta izgradnja prizidka šole, adaptacije za namen širitve vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice šole. Javni partner bo zagotovil za realizacijo izgradnje prizidka šole, adaptacije za širitev vrtca ter povečanja kapacitet jedilnice ustrezno komunalno ureditev z zunanjo infrastrukturo (zunanja ureditev).
3. Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja stavbno pravico na zemljiščih, navedenih v prvem odstavku 1. člena v obsegu in za obdobje kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja.
4. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objektov bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum, s katerim bosta uredila medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in upravljanjem ter ostalimi pravicami in obveznostmi glede objekta, zgrajenega v okviru adaptacije in dograditve objektov podružnične osnovne šole v Taboru.
4. člen
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema zasebni partner. Javnozasebno partnerstvo se izvede v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
5. člen
(1) Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerja in podpis pogodbe o koncesijskem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblašča župana občine.
(2) Za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva župan imenuje strokovno komisijo, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom ter posreduje poročilo, ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije, v vednost občinskemu svetu.
(3) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(4) Imenovani člani komisije so dolžni izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo v skladu z drugim odstavkom 52. člena ZJZP potrditi s pisno izjavo. Imenovani člani so dolžni takoj, ko izvedo za izločitveni razlog ali če izvedo za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije, zaradi imenovanja novega predsednika ali člana o tem obvestiti organ, ki jih je imenoval.
6. člen
(1) Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil, v Uradnem glasilu Evropske skupnosti in spletnih straneh Občine Tabor. V postopku izbire zasebnega partnerja mora javni partner preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(2) Merila za izbiro zasebnega partnerja morajo biti oblikovana tako, da bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
7. člen
1. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno–zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o koncesijskem partnerstvu.
2. Javni partner mora s pogodbo o koncesijskem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
8. člen
1. Zasebni partner bo moral zagotoviti financiranje celotnega projekta izgradnja prizidka šole, adaptacija za namen širitve vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice šole za namen devetletke v Taboru ter prevzeti iz tega izhajajoča tveganja.
2. Javni partner bo (namesto denarnega vložka) kot svoj delež sofinanciranja po končani izgradnji objektov iz prvega odstavka 1. člena tega akta, na zasebnega partnerja prenesel stavbno pravico na parc. št. 1188/6 in 1195/5, vse k.o. Ojstriška vas.
3. Na zemljiščih, navedenih v tem členu, je zasebni partner dolžan zgraditi objekte skladno s prostorskimi akti in usmeritvami, ki veljajo na območju teh zemljiških parcel.
9. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost