Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina, stran 11021.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 25. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča)
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se opremljenost stavbnega zemljišča upošteva tako, da se na podlagi kartografskega dela programa opremljanja ugotovi obračunsko območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje k priključitvi na komunalno opremo, se soglasje šteje za dokazilo, da je komunalna oprema zgrajena in izročena v upravljanje.
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva tako, da se ugotovi posamezno vrsto zgrajene komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, in za katero so v programu opremljanja določeni obračunski stroški izboljšave opremljenosti stavbnega zemljišča, preračunani na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(namembnost objekta)
Namembnost objektov se upošteva tako, da se za posamezno vrsto objekta določi faktor dejavnosti. Pri določitvi vrst objektov se upošteva Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popravek).
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, ki so navedene v preglednici 1:
Preglednica 1
+-------------------------------------+------------+------------+
|      Vrsta objekta      |  Faktor  |Oznaka CC-SI|
|                   | dejavnosti |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Tri- in večstanovanjske stavbe    |  1,10  |  1122  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Trgovske in druge stavbe za     |  1,25  |  123   |
|storitvene dejavnosti        |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Industrijske stavbe in skladišča   |  0,75  |  125   |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Kompleksni industrijski objekti   |  1,30  |  230   |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Objekti za šport, rekreacijo in   |  0,70  |  241   |
|drugi objekti za prosti čas     |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Druge nestanovanjske stavbe     |  0,70  |  127   |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Stavbe splošnega družbenega pomena  |  0,70  |  126   |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne    |  0,70  |  113   |
|namene                |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Garažne stavbe            |  0,70  |  1242  |
+-------------------------------------+------------+------------+
Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, ki so namenjeni parkiranju, je enak 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(preračun obračunskih stroškov na enoto mere)
Obračunski stroški, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance, so del skupnih stroškov, zmanjšanih za vire financiranja, ki jih je občina pridobila iz drugih virov.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno komunalno opremo na obračunskem območju Cp(ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno komunalno opremo na obračunskem območju Ct(ij) so prikazani v preglednici 2.
Preglednica 2
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|  | Vrsta obstoječe komunalne |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|  |      opreme      |  (EUR/m2)  |  (EUR/m2) |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|1  |Vodovodno omrežje      |   3,15   |  21,40  |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|2  |Kanalizacija in čistilna   |   6,71   |  20,00  |
|  |naprava           |       |       |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|3a |Ceste – območje 1      |   5,17   |  24,39  |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|3b |Ceste – območje 2      |   1,83   |  16,09  |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|4  |Javna razsvetljava      |   0,19   |   1,32  |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
|5  |Ravnanje z odpadki      |   0,12   |   0,87  |
+----+-----------------------------+--------------+-------------+
Zgornje oznake pomenijo:
Cp(ij) – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določen na 30. 6. 2009.
Ct(ij) – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določen na 30. 6. 2009.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela). Cp(ij). D(p)) + (K(dejavnost). A(tlorisna). Ct(ij). D(t))
pri čemer je:
KP(ij)    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju,
A(parcela)  površina parcele,
Cp(ij)    stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
       za posamezno vrsto komunalne opreme na
       obračunskem območju,
D(p)     delež parcele pri izračunu komunalnega
       prispevka,
Ct(ij)    stroški opremljanja kvadratnega metra neto
       tlorisne površine objekta za posamezno vrsto
       komunalne opreme na obračunskem območju,
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta
D(t)     delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost) faktor dejavnosti za določeno vrsto objekta
i       posamezna vrsta komunalne opreme
j       posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KP(ij), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele, na kateri je možno graditi objekt v skladu s prostorskim aktom ali je objekt že zgrajen. Če je za objekt potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se upošteva velikost parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če parcela objekta ni določena, se upošteva zemljišče pod stavbo x 1,5.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisno površino objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se na območju Občine Hrpelje - Kozina ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in
– za gradnjo neprofitnih stanovanj v 100% lasti Občine Hrpelje - Kozina.
Občinski svet na predlog župana lahko odloči o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno – raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Občinski svet na predlog župana lahko odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«.
6. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, v katerih občina do začetka uveljavitve tega odloka še ni izdala odmerne odločbe, se dokončajo po predpisih, ki so veljali na dan prejema popolne vloge.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-1/2007-7
Hrpelje, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost