Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, stran 10568.

Na podlagi prvega odstavka 158. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08), 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01, in Uradni list RS, št. 114/05) se črtata prvi in drugi odstavek 16. člena.
Tretji in četrti odstavek 16. člena odloka postaneta prvi in drugi odstavek tega člena.
2. člen
17. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ima naslednje pristojnosti:
– določi namen javnega sklada, zaradi katerega je javni sklad ustanovljen,
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja,
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega sklada,
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo javnega sklada,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada,
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom javnega sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– imenuje in razrešuje člane oziroma članice nadzornega sveta in direktorja javnega sklada,
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko,
– odloča o likvidaciji javnega sklada,
– daje predhodno soglasje k investicijskim programom,
– odloča o drugih zadevah, skladno z zakonom in tem odlokom.«
3. člen
Prvi odstavek 19. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima pet članov.«
Četrti odstavek 19. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko in finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.«
4. člen
20. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javnega sklada,
– sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada,
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega sklada,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega sklada,
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega sklada,
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja odhodkov nad prihodki javnega sklada,
– predlaga imenovanje revizorja,
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada,
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu oziroma tem odloku.«
5. člen
Za 20. členom odloka se doda 20.a člen, ki se glasi:
»Člani nazornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti oziroma obveznosti.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.«
6. člen
21. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta skliče direktor javnega sklada, če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov.
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.«
7. člen
22. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Javni sklad ima direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje mestni svet na predlog nadzornega sveta javnega sklada.
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.«
8. člen
23. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Mestni svet lahko za direktorja imenuje osebo, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.«
9. člen
24. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Mestni svet imenuje direktorja za dobo štirih let.
Na podlagi sklepa o imenovanju sklene župan z direktorjem sklada individualno pogodbo o zaposlitvi.
Po poteku mandata mestni svet lahko na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja javnega sklada.«
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 360-01-2/2001
Nova Gorica, dne 24. septembra 2009
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti