Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

3004. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo«, stran 9074.

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) sta Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 21. redni seji dne 12. 5. 2009 in Občinski svet Občine Mislinja na 22. seji dne16. 4. 2009 sprejela
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav za prevoz oseb »Pungart« in »Sedlo« (v nadaljevanju: koncesija), za kateri so ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) imeli lastniki veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).
Žičniški napravi, ki sta predmet koncesije po tem odloku, sta določeni v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki sta predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
II. PODELITEV KONCESIJE
2. člen
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO lastniku žičniških naprav z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Mislinja.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav.
III. POGOJI KONCESIJE
4. člen
– Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za koncesijsko dobo, določeno v prilogi tega odloka (rok koncesije).
– Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
– Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda Občina Mislinja na zahtevo koncesionarja.
– Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
5. člen
Medsebojna razmerja med koncedentoma in koncesionarjem se za žičniške naprave iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo skleneta v imenu koncendenta župana.
6. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem občinskih svetov obeh občin.
7. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
8. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
9. člen
Koncedenta lahko odvzameta koncesijo z odločbo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost obratovanja,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedenta ne dogovorijo drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
10. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentoma ne dogovori drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-026/2006
Mislinja, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
Št. 376-1-2/2006-01
Ribnica na Pohorju, dne 12. maja 2009
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm l.r.
  Priloga

     ŽIČNIŠKE NAPRAVE, KI SO PREDMET TEGA ODLOKA

  1. Žičniška naprava: vlečnica »Sedlo«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  – Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 731 in
730, obe k.o. Hudi, kot ter na parcelah št. 1112/5, 1110/121,
1110/76, 1110/74, vse k.o. Šentilj pod Turjakom, pripadajoče
smučišče pa na parcelah št. 731, 730 in 1389, vse k.o. Hudi
kot.
  – Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti
1.382 m, zgornja postaja pa na višinski koti 1.417 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
  – število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna);
  – vodilo: jeklena vrv;
  – dolžina proge: 288 m;
  – število sider: 34;
  – pogon: elektromotor 15=11
  – višinska razlika: 35 m;
  – zmogljivost: 600 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja: 348-1/00-1112,
z dne 27. 11. 2000, z veljavnostjo do 24. 11. 2005.
  c. Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): 15 let
  2. Žičniška naprava: vlečnica »Pungart«
  a. Lokacija žičniške naprave:
  – Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 661,
727/1, obe k.o. Hudi kot, ter na parcelah št. 1111/1, 1111/2,
1110/120, 1110/123, 1110/119, vse k.o. Šentilj pod Turjakom,
pripadajoče smučišče pa na parcelah št. 661, 662/1, 726/2 in
727/1, vse k.o. Hudi kot.
  – Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti
1.368 m, zgornja postaja pa na višinski koti 1.542 m.
  b. Značilnosti žičniške naprave:
  Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
  – vrsta žičniške naprave: vlečnica;
  – število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna);
  – dolžina proge: 1070 m;
  – število sider: 150;
  – vodilo: jeklena vrv;
  – pogon: 75=55,2
  – višinska razlika: 172 m;
  – zmogljivost: 900 oseb na uro;
  – številka in datum obratovalnega dovoljenja 348-1/2003-
1112, z dne 23. 1. 2003, z veljavnostjo do 17. 1. 2008.
  c. Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): 15 let.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti