Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2995. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1), stran 9064.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08 in 100/08) sta Občinski svet Občine Bled na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) na 19. redni seji dne 7. 7. 2009 in Občinski svet Občine Bohinj na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) na 29. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1)
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljata občini Bled in Bohinj (v nadaljevanju: ustanoviteljici) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bo deloval skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom se ureja ime, sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo, pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojnih razmerji.
2. člen
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled in Bohinj« (v nadaljevanju: MIR).
(2) Sedež MIR je: Cesta svobode 13, 4260 Bled.
(3) MIR je neposredni uporabnik proračuna Občine Bled.
(4) MIR ima žig okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin«, v sredini je napis »Bled Bohinj«. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujeta njuna vsakokratna župana. Ustanovitelja se sestajata na sejah, ki jih skliče župan Občine Bled, mora pa ga sklicati na pobudo župana soustanoviteljice.
(2) Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev MIR je potreben sporazum obeh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarja, sprejme župan Občine Bled. O začasni rešitvi mora biti takoj obveščen župan soustanoviteljice in podati nanjo soglasje v roku 5 dni.
4. člen
Medsebojne pravice in obveznost do skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva, in sicer načrtovanje ter organizacijo dela, financiranje, poročanje, opravljanja administrativnih tehničnih ter strokovnih in ostalih nalog in del, ki so pomembna za delo skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva, ustanoviteljici uredita s sporazumom.
5. člen
(1) MIR deluje neodvisno in samostojno pri izvrševanju svojih nalog. MIR nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) MIR je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, skladno s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost spada posamezna zadeva.
(3) MIR je pristojen za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih v skladu z ZP-1.
6. člen
(1) MIR opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, na podlagi državnih predpisov ter predpisov posameznih ustanoviteljic. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljici sta dolžni za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval. Predloge za sprejem oziroma dopolnitev občinskih predpisov posreduje županoma tudi vodja MIR.
7. člen
(1) Naloge MIR se opravljajo v skladu z dolgoročnimi in letnim načrtom dela, katerega pripravi MIR, sprejmeta pa župana ustanoviteljic. Letni načrt dela, katerega pripravi MIR, v roku za pripravo občinskih proračunov.
(2) Dolgoročni načrt dela opredeljuje vsebino dela MIR ter potrebne kadrovske, tehnične in finančne vire za obdobje trajanja mandata županov. Dolgoročni načrt dela se pripravi skupaj z letnim programom MIR in se vsako leto, ob pripravi letnega programa MIR pregleda in dopolni.
(3) Vodja MIR mora v sodelovanju z vodjem redarstva pripraviti letno poročilo o delu MIR za preteklo leto, iz katerega je razvidna uresničitev letnega načrta dela in ga do konca februarja tekočega leta posredovati županoma. Z letnim poročilom se seznani občinski svet ustanoviteljic.
8. člen
(1) MIR mora županoma ustanoviteljicama posredovati obrazložen predlog letnega finančnega načrta, na podlagi izhodišč in v rokih, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Ustanoviteljici bosta sredstva za delo MIR zagotavljali v svojih proračunih na podlagi potrjenega predloga financiranja, ki mora vsebovati tudi kadrovski načrt in predlog finančnega načrta z letnim programom MIR, in sicer tako:
a) da vsaka ustanoviteljica zagotavljala vsa sredstva za delovanje občinskega redarstva na njenem območju,
b) da vsaka ustanoviteljica zagotavljala polovico sredstev za delovanje vodje MIR (inšpektor MIR),
c) da vsaka ustanoviteljica za delovanje MIR zagotavlja sredstva za opravljanje nalog sedežne občine: občinske uprave Občine Bled, ki obsegajo finančne, kadrovske in administrativno tehnične naloge. Ti stroški znašajo: 10% plače dveh zaposlenih v finančni službi; 10% plače enega zaposlenega v kadrovski službi in 20% plače enega zaposlenega administratorja. Materialni stroški podpornih služb se določijo s sporazumom. Stroške si delita občini ustanoviteljici po polovičnem deležu.
(3) Podrobnejši obseg del in nalog ter način delitve stroškov ter plačila ustanoviteljici MIR določita s sporazumom, opredeljenim v 4. členu tega odloka.
9. člen
MIR nima svojih prostorov in osnovnih sredstev za delovanje, zato mu bosta ustanoviteljici, s posebno pogodbo, dali v najem poslovne prostore z opremo, prevozna sredstva skupaj z garažami in parkirnimi prostori, računalniško in programsko opremo ter vsa druga sredstva potrebna za delovanje MIR.
10. člen
(1) MIR vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(2) Vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
11. člen
(1) Vodja MIR organizira in koordinira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva ter opravlja druga dela in naloge določene s sistemizacijo MIR, ki jo sprejme župan Občine Bled, s soglasjem vseh županov ustanoviteljic.
(2) Vodja MIR v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela MIR.
(3) Vodja MIR odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa vsem županom ustanoviteljic.
12. člen
Vsi zaposleni v MIR sklenejo delovno razmerje v Občini Bled. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Bled. Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov ustanoviteljic.
13. člen
(1) Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v MIR zagotavljata občini ustanoviteljici v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 8. in 9. člena tega odloka.
(2) Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne občinske uprave. Finančno razmerje do tretjih oseb (upravne takse, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisi, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
(3) Vsi prihodki iz naslova delovanja MIR so proračunski prihodki tiste ustanoviteljice, ki nastanejo na podlagi njenih predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.
(4) Ker je MIR neposredni uporabnik proračuna Občine Bled je odredbodajalec za MIR določen v Odloku o proračunu Občine Bled.
14. člen
(1) Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz MIR pod pogojem, da je občinski svet posamezne ustanoviteljice sprejel sklep o izstopu ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR in je prevzela javne uslužbence, ki jih je na podlagi tega odloka prerazporedila v MIR, z odpovednim rokom treh mesecev. Odpovedni rok začne teči, ko ostala ustanoviteljica prejme sklep občinskega sveta o izstopu, ki ga občina, ki izstopa posreduje s priporočeno pošto. Pred sklepom o izstopu na občinskem svetu mora občina, ki želi izstopiti, podati pisno namero za izstop županu soustanoviteljice. V času odpovednega roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu zaposlenih javnih uslužbencev, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v MIR, da jih lahko prevzame tako ustanoviteljica, ki izstopa ali ostanejo v MIR ali pa lahko postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
(2) MIR preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti posamezne ustanoviteljice sprejeli sklep o izstopu, ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR in so prevzele zaposlene javne uslužbence, ki so jih na podlagi tega odloka prerazporedile v MIR, z odpovednim rokom treh mesecev. V času odpovednega roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti, o prevzemu javnih uslužbencev, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v MIR. V primeru, da jih ne prevzame nobena od ustanoviteljic, ti javni uslužbenci postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
(3) V odpovednem roku sta ustanoviteljici dolžni kriti stroške MIR dogovorjene na podlagi te pogodbe in sporazuma opredeljenega v 4. členu tega odloka.
(4) V primeru, da posamezna ustanoviteljica svojih finančnih obveznosti po tem odloku in po pogodbah sklenjenih na njegovi podlagi ne poravna tri mesece zaporedoma ali petkrat v roku enega leta, se šteje, da je podala izjavo o izstopu iz MIR. V tem primeru mora v roku 30 dni poravnati vse svoje nastale obveznosti in terjatve in v istem roku prevzeti javne uslužbence, ki jih je na podlagi tega odloka prerazporedila v MIR in se s dogovoriti s preostalima ustanoviteljicama o morebitnem prevzemu, javnih uslužbencih, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v MIR. Te javne uslužbence lahko prevzame ali ostanejo v MIR ali pa lahko postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
15. člen
Občina Bled mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v MIR. Strošek zavarovanja se deli po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki so opredeljeni v 8. in 9. členu tega odloka.
16. člen
Župan Občine Bled mora, s soglasjem ustanoviteljice, v skladu s 17. členom Zakona o občinskem redarstvu imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper delo občinskih redarjev. Stroške komisije nosita občini po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki so opredeljeni v 8. in 9. členu tega odloka.
17. člen
Pred začetkom delovanja MIR mora vsaka ustanoviteljica na občinsko upravo Občine Bled posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil MIR.
18. člen
(1) MIR začne z delovanjem najkasneje v roku enega mesecev po uveljavitvi tega odloka in uveljavitve sporazuma opredeljenega v 4. členu tega Odloka. MIR takrat prevzame od ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 6. člena tega odloka.
(2) Obstoječi zaposleni na področju inšpektorata in redarstva, se z dnem pričetka delovanja MIR prerazporedijo na sistematizirana delovna mesta v MIR.
19. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 15/96 in 98/99).
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati deli Odloka o organizaciji in delovanju občinske uprave Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/99, 9/01, 3/02 in 2/05), Odloka o organizaciji in delovanju občinske uprave Občine Bled (Uradni list RS, št. 53/95, 13/98, 71/99), v delih, ki opredeljujejo občinsko redarstvo in inšpektorat.
20. člen
(1) Ustanoviteljice objavijo ta Odlok v svojih uradnih glasilih, in sicer Občina Bohinj v Uradnem vestniku Občine Bohinj, Občina Bled v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljic.
Št. 039-13/2009
Bled, dne 7. julija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 0610-0001/2009
Bohinjska Bistrica, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

AAA Zlata odličnost