Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, stran 9043.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) se v 2. členu na koncu 17. točke pika nadomesti s podpičjem.
Za 17. točko se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. vplivno območje kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vplivna območja kopalnih voda so določena s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedilom »v površinske vode« doda besedilo »ali posredno v podzemne vode«.
3. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(mejne vrednosti parametrov odpadne vode na vodnem območju Donave)
Mejne vrednosti za terciarno čiščenje iz prejšnjega člena veljajo tudi za odpadno vodo iz območij poselitve z obremenitvijo enako ali večjo od 10.000 PE, če odpadna voda iz komunalne čistilne naprave izteka v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(čiščenje komunalne odpadne vode)
(1) Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za sekundarno čiščenje iz 5. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za terciarno čiščenje iz 6. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem neposredno v tekočo površinsko vodo, katere srednji nizki pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave in ni na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe, očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za terciarno čiščenje iz 6. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega območja občutljivega območja, zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje sedem let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz te komunalne ali skupne čistilne naprave, določeno za prispevno območje občutljivega območja.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji z območij poselitve z obremenjenostjo, manjšo od 2.000 PE, zagotovljeno čiščenje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(dodatna obdelava komunalne odpadne vode)
(1) Med kopalno sezono, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda, morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave zagotoviti za komunalno odpadno vodo z območja poselitve, ki je na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, poleg terciarnega čiščenja tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če gre za neposredno ali posredno odvajanje komunalne odpadne vode v vodo na vplivnem območju kopalnih voda.
(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre, določene v preglednici 3 priloge 2 te uredbe.
(3) Upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega območja občutljivega območja zaradi kopalnih voda, morata zagotoviti dodatno obdelavo komunalne odpadne vode v skladu s prvim odstavkom tega člena najpozneje sedem let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz te komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, določeno za občutljivo območje zaradi kopalnih voda.«.
6. člen
V 13. členu se besedilo »neposredno v vode« nadomesti z besedilom »neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode«.
7. člen
V 18. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »denarno kaznijo« nadomesti z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedilo »9. člena« nadomesti z besedilom »8. člena«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave. Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca javne kanalizacije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(prehodni roki za čiščenje komunalne odpadne vode na vodnem območju Donave)
(1) Ne glede na novi 6.a člen uredbe mora biti za odpadno vodo z območij poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij, zagotovljeno terciarno čiščenje najpozneje do 31. decembra 2015.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij, najpozneje sedem let po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
(prilagoditev obstoječih čistilnih naprav z izpusti v majhne odvodnike)
Ne glede na tretji odstavek 9. člena uredbe mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode, ki izteka v tekočo površinsko vodo, katere srednji nizki pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave in ni na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena uredbe, najpozneje sedem let po uveljavitvi te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2009/6
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2511-0050
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti