Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, stran 6761.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 72/06) se v členih ter v Prilogah I in II za besedilom »bolnišnica oziroma njen oddelek« v vseh sklonih in številih doda besedilo »ali oddelek visokošolskega zavoda« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku:
– v drugi alinei 1. točke pred besedo »znanstvenega« beseda »ali« nadomesti z vejico, tik pred podpičjem pa doda besedilo »ali višjega svetnika«;
– v tretji alinei 1. točke pred besedo »znanstvenega« beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedo »delavca« pa doda besedilo »ali višjega svetnika«;
– za 6. točko se doda nova 7 točka, ki se glasi »7. Pogoji za opravljanje strokovno-organizacijskega dela.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 4., 5. in 6. točke« spremeni tako, da se glasi: »iz 4., 5., 6. in 7. točke«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »4., 5. in 6. točki« spremeni tako, da se glasi: »4., 5., 6. in 7. točki«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«, besedilo »4., 5. in 6. točke« pa spremeni tako, da se glasi: »4., 5., 6. in 7. točke«.
4. člen
V 11. členu se število »90« nadomesti s številom »60«.
5. člen
V 14. členu se vrstni red odstavkov spremeni tako, da dosedanji drugi odstavek postane prvi, dosedanji prvi odstavek pa drugi odstavek.
6. člen
Prilogi se nadomestita z novima besediloma, ki sta v Prilogi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2008
Ljubljana, dne 12. junija 2009
EVA 2008-2711-0062
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost