Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2398. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (uradno prečiščeno besedilo) (PMGTOB-1), stran 6651.

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/1999 in Uradno glasilo, št. 1/2004) je Občinski svet Občine Bovec na svoji 21. redni seji dne 21. 5. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo, ki obsega:
– Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradno glasilo Občine Bovec, št. 7/2004, objavljen z dne 1. 7. 2004),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 60/07, objavljen z dne 6. 7. 2007),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec-2 (Uradni list RS, št. 42/09, objavljen z dne 5. 6. 2009)
Št. 007-10/2007-3
Bovec, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter (PMGTOB-1) vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (uradno prečiščeno besedilo) (PMGTOB-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, upravičenci, instrumenti, pogoji, načini, kriteriji oziroma merila in postopki za dodeljevanje sredstev, namenjenih ohranjanju in razvoju malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanju projektov inovacij v Občini Bovec.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij (v nadaljevanju: sredstva) v Občini Bovec se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih programov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna in iz drugih namenskih virov. Dodeljujejo se po programu, ki ga s sprejemom proračuna na predlog pristojnega odbora vsako leto sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. V programu se določijo vrste ukrepov, ki se bodo v proračunskem letu izvajale, pogoji in prioritete za pridobitev sredstev ter višina finančnih sredstev za izvedbo izbranih ukrepov.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanja projektov inovacij v Občini Bovec se finančna sredstva usmerjajo v:
– celovit razvoj malega gospodarstva in turizma,
– ohranjanje in razvoj obrti in podjetništva,
– pospeševanje perspektivnih strukturnih sprememb in usmerjanje naložb v malo gospodarstvo,
– usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo/izdelavo in trženje vseh vrst turistične infrastrukture/programov, dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig kvalitete in pestrost ponudbe nastanitvenih kapacitet, s turizmom povezano proizvodnjo in obrt (npr. proizvodnja izdelkov, namenjenih izvajanju športne idr. turistične ponudbe, izdelava turističnih spominkov),
– rast malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov in obrtnikov,
– optimalno in razumno koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet, uvajanje novih produktivnejših, racionalnejših in ekološko varnejših tehnologij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– pridobivanje in razvijanje lastnih licenc, know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti,
– razvijanje inovacij,
– zniževanje brezposelnosti in odpiranje novih zaposlitev na območju Občine Bovec,
– privabljanje kvalitetnih investitorjev izven območja Občine Bovec k odpiranju novih delovnih mest na območju Občine Bovec,
– zagotovitev stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja podjetnikov,
– promocijo izdelkov in storitev,
– pospeševanje podjetniške dejavnosti v okviru različnih združenj,
– projekte in programe razvoja malega gospodarstva in turizma lokalnega, regionalnega in nacionalnega značaja,
– ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
4. člen
Za sredstva po vseh ukrepih razen po ukrepih, kjer so upravičenci posebej določeni ter spodaj navedenih izjem, lahko zaprosijo subjekti s področja malega gospodarstva in turizma s sedežem oziroma krajem poslovne enote, na katero se nanaša investicija, na območju Občine Bovec, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe,
– registrirani sobodajalci,
– registrirani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Prosilci za subvencioniranje obrestne mere bančnih posojil (ukrepi 1.1–1.7) so lahko zgoraj navedeni subjekti malega gospodarstva in turizma, morajo pa izpolnjevati tudi pogoje, ki jih skupaj določita občina in banka.
Do sofinanciranja projektov občinskega pomena – podpornih programov malega gospodarstva in turizma (ukrep 3.1) so poleg zgoraj navedenih subjektov upravičene tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo organizacijske, svetovalne in druge dejavnosti za podporo malemu gospodarstvu in turizmu v Občini Bovec ne glede na kraj njihovega sedeža oziroma poslovne enote; do sofinanciranja programov izgradnje/izdelave turistične infrastrukture (ukrep 3.2) investitorji v turistično infrastrukturo ter s turizmom povezano proizvodnjo in obrt na območju Občine Bovec ne glede na njihov sedež oziroma sedež njihovih poslovnih enot; do sofinanciranja programov turističnih društev (ukrep 3.3) pa registrirana turistična društva s sedežem v Občini Bovec.
Za spodbujanje projektov inovacij – zaščita pravic intelektualne lastnine (ukrep 4.1) lahko kandidirajo občani s stalnim prebivališčem v Občini Bovec ter mala in srednja podjetja s sedežem v Občini Bovec glede na postavljene pogoje za pridobitev sredstev; nagrade nosilcem inovacij (ukrep 4.2) pa so namenjene fizičnim osebam – inovatorjem, ki so zaposleni pri upravičencih – zgoraj navedenih subjektih malega gospodarstva in turizma oziroma se bo inovacija prenesla v uporabo tem upravičencem.
Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Bovec ter podjetja, ki poslujejo v sektorjih premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, primarne kmetijske pridelave upravičena je kmetijska predelava in trženje) ter ribištva.
5. člen
Instrumenti finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij so:
– subvencioniranje obrestne mere za posojila, najeta pri bankah,
– dotacije (sofinanciranje, regresiranje, pomoč, nagrade).
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva, morajo biti začete v tekočem letu.
Za izvedbo finančnih intervencij v že izvedene naložbe/storitve se poleg prilog, določenih z razpisnimi pogoji, obvezno zahteva ustrezno potrdilo (račun o plačilu, notarsko overjena pogodba), za še ne izvedene naložbe/storitve in za odpiranje novih zaposlitev pa se z izbranim upravičencem na podlagi popolne vloge sklene pogodba, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
6. člen
Finančne intervencije se lahko izvaja, če te predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Finančne intervencije se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna vsota, ki jo je predlagatelj prejel v obdobju preteklih treh let po tem pravilu, ne glede na instrument ali namen pomoči, ne sme presegati 200.000 EUR, sicer se šteje, da ni upravičen do pomoči. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev vloge za intervencijo. Izjava o neizplačani pomoči oziroma višini izplačane pomoči po pravilu »de minimis« za obdobje preteklih treh let je obvezna priloga vsaki vlogi.
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi oddanih popolnih vlog ob upoštevanju razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Bovec v obliki javnega razpisa, javnega natečaja ali javnega poziva na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Javni razpis, javni natečaj ali javni poziv mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev v posameznem letu,
– navedbo upravičencev, pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– pogoje in kriterije oziroma merila za pridobitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj dva od teh kriterijev:
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, turizmom in storitvami proizvodnega značaja,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih tehnologij,
– vlagajo v razvoj obrtnih ter gostinskih storitev,
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na izbranih območjih občine, ki so določeni z razpisom,
– vlagajo v dejavnosti oziroma programe, ki so energetsko varčni in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva,
– vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
– zagotavljajo visoko stopnjo donosnosti,
– vlagajo v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij,
– vlagajo v strokovno izobraževanje in usposabljanje,
– vlagajo v promocijo izdelkov in storitev,
– vlagajo v podporne programe malega gospodarstva in turizma,
– izvajajo programe s področja pospeševanja turizma,
– vlagajo v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v kmetijsko predelavo in trženje.
Razpisni pogoji lahko določijo več obveznih kriterijev, lahko določijo prioritetne kriterije ali oboje.
9. člen
Načina za pridobivanje intervencijskih sredstev sta:
– oddaja vloge na javni poziv k oddaji vlog, pri čemer se sprejema vloge po zaporedju in se sredstva dodeljuje do porabe,
– oddaja vloge na javni razpis oziroma javni natečaj.
Javni poziv k zbiranju vlog in razpisno dokumentacijo za ukrepe, ki predvidevajo javni poziv, pripravi občinska uprava, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe ob pomoči najmanj enega zunanjega strokovnega sodelavca, ki ga s sklepom imenuje župan. Občinska uprava s pomočjo zunanjega strokovnega sodelavca določi obvezne obrazce ter obvezne priloge, vloge po roku dospelosti obravnava ter po pravilniku oblikuje predlog razdelitve sredstev. Nepopolnih vlog po roku za zbiranje vlog na javni poziv ni možno dopolnjevati in se jih zavrže.
Mandat zunanjega strokovnega sodelavca traja do preklica.
Za izvedbo javnega razpisa/natečaja župan s sklepom imenuje komisijo, ki je sestavljena najmanj iz treh članov. Pri ukrepu Subvencioniranje obrestne mere je dodatni član komisije pooblaščen predstavnik izbrane banke, pri ukrepu Vzpodbujanje inovacij pa se komisija pred izborom posvetuje s predstavnikom pristojne institucije (Urad RS za intelektualno lastnino pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo). Razpisno dokumentacijo (skupaj z obveznimi obrazci ter določitvijo obveznih prilog) po navodilih komisije pripravi občinska uprava, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki tudi poskrbi za objavo javnega razpisa/natečaja. Imenovana komisija obravnava prispele vloge. Če ugotovi, da je katera od vlog nepopolna, o tem obvesti prosilce, ki nepopolne vloge lahko v roku 8 dni dopolnijo. Če obveščeni prosilci tega ne storijo, se njihove vloge zavržejo kot nepopolne. Komisija v primeru dopolnjevanja po preteku roka za dopolnitev vloge ponovno obravnava. Vse popolne vloge točkuje v skladu z razpisnimi pogoji ter pripravi sklepe o razdelitvi sredstev.
V primeru ugotovitve izločitvenih razlogov se pri odločanju ali opravljanju posameznih dejanj v postopku smiselno uporablja izločitvene kriterije po 35., 36. in 37. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99).
Mandat komisije traja štiri leta.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava Občine Bovec. Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje inovacij v primeru javnega poziva na predlog občinske uprave in zunanjega svetovalca podpiše tajnik Občine Bovec, prav tako pa podpiše tudi sklep pooblaščene komisije v primeru javnega razpisa/natečaja. Sklep mora biti prosilcem vročen.
Na odločitev je v roku 8 dni od prejema možna pritožba, ki se vloži pri županu. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA TER VZPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ
11. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij so razdeljeni na ta področja:
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
Občina Bovec na podlagi zbiranja ponudb izbere najugodnejšo poslovno banko, s katero sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. S to pogodbo se obe podpisnici dogovorita o višini sredstev iz občinskega proračuna, o pogojih odobravanja posojil (odplačilna doba, obrestna mera, način odplačila glavnice, obračun obresti), o načinu izbora posojilojemalcev, o višini posameznega posojila ter o medsebojnih pravicah in obveznostih občine in banke.
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri banki, s katero Občina Bovec sklene ustrezno pogodbo.
Upravičeni nameni
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za te upravičene namene:
1.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH PROSTOROV,
1.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH PROSTOROV,
1.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV,
1.4 POSODOBITEV OBSTOJEČIH PROIZVODNIH IN STORITVENIH KAPACITET,
1.5 UVAJANJE NOVIH PROIZVODNIH IN STORITVENIH KAPACITET,
1.6 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEHNIČNO ZNANJE),
1.7 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ.
Pogoji za subvencioniranje
Na javni razpis/natečaj se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Obrazcu vloge morajo biti priložene te priloge:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list oziroma obvestilo o vpisu v poslovni register za samostojne podjetnike posameznike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtno dovoljenje za obrtnike in izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce,
– bilanca uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za samostojne podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sobodajalce zadnja davčna napoved,
– poslovni načrt oziroma investicijski program za pridobitev subvencionirane obrestne mere, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba in uradna cenitev,
– za nakup osnovnih sredstev in opreme predračuni, računi ali kupoprodajna pogodba.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Investicija se mora ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem zaključku.
Prednostni kriteriji
Sredstva se dodeljujejo prosilcem po prednostnih kriterijih iz 8. člena tega pravilnika. Imenovana komisija določi prednostni red prosilcev, dokončno pa o dodelitvi posojila odloči banka s podpisom posojilne pogodbe.
Vsakokratni javni razpis lahko natančneje opredeli prednostne kriterije.
Način izvedbe
Ukrep subvencioniranja obrestne mere se izvede prek javnega razpisa/natečaja, ki mora poleg informacij iz 6. člena tega pravilnika vsebovati še:
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere oziroma višino subvencioniranja obrestne mere,
– zgornjo višino posojila.
Vsebino teh informacij s sklepom določi Občinski svet Občine Bovec pred vsakokratnim letnim razpisom.
Višina subvencioniranja
Prosilec lahko pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere največ do 30% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva občinskega proračuna se dodelijo za subvencioniranje obrestne mere za posojila z odplačilno dobo do 10 let. Prejemnik pomoči mora prispevati vsaj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev.
Upravičeni stroški so stroški upravičenih namenov in so določeni z vsakokratnim razpisom. Med upravičene stroške ne morejo spadati izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme.
Posebni pogoji
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom občinskega sveta, mora vsebovati s sklepom določene pogoje, predvsem pa:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne neodplačani del posojila z obrestmi po obrestni meri, ki velja za zamudne obresti,
– določbo, da se prosilcu, v kolikor v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi posojila le-tega ne koristi, možnost koriščenja odvzame.
Posojilojemalec začne koristiti posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Posojilojemalec začne vračati posojilo po porabi celotnega posojila.
2. NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljuje
A) za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni kot subvencioniranje obrestne mere do investicijske vrednosti 10.000 EUR (z DDV), in sicer za:
2.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH PROSTOROV
2.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH PROSTOROV
2.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV
2.4 POSODOBITEV OBSTOJEČIH PROIZVODNIH IN STORITVENIH KAPACITET
2.5 UVAJANJE NOVIH PROIZVODNIH IN STORITVENIH KAPACITET
2.6 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEHNIČNO ZNANJE)
2.7 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ
Pogoji za sofinanciranje
Na javni poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Namene iz ukrepov A) (2.1–2.7) se sofinancira le, če investicija ne presega vrednosti 10.000 EUR (z DDV).
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list oziroma obvestilo o vpisu v poslovni register za samostojne podjetnike posameznike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtno dovoljenje za obrtnike in izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce,
– bilanca uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za samostojne podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sobodajalce zadnja davčna napoved,
– izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo,
– za nakup osnovnih sredstev in opreme račune o plačilu ali notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo.
Nepovratna sredstva po tem ukrepu se dodeljuje izključno po izvedeni naložbi/storitvi. Investicija se mora ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem zaključku.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji
Sredstva se dodeljujejo prosilcem po prednostnih kriterijih iz 8. člena tega pravilnika. Vsakokratni javni poziv lahko natančneje opredeli prednostne kriterije.
Način izvedbe: Sofinanciranje se opravi prek javnega poziva k oddaji vlog, vloge se obravnavajo mesečno po datumu dospelosti, sredstva pa se razdeljujejo do porabe. Javni poziv se objavi enkrat letno, v njem pa so natančno opredeljeni prednostni kriteriji dodeljevanja nepovratnih sredstev.
Višina sofinanciranja
Dodeli se do 15% upravičenih stroškov za majhna podjetja, samostojne podjetnike posameznike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sobodajalce ter do 7,5% upravičenih stroškov za srednja podjetja.
Upravičeni stroški so stroški upravičenih namenov in so določeni z vsakokratnim javnim pozivom. Med upravičene stroške ne morejo spadati izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme.
B) za ukrepe s temi upravičenimi nameni:
2.8 ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV
Namen ukrepa: Vzpodbujanje odpiranja novih zaposlitev
Pogoji sofinanciranja
Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Novo zaposlitev/samozaposlitev se dokazuje z obrazcem potrdila o prijavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (M1, M2).
Novo odprte zaposlitve in samozaposlitve morajo obstajati vsaj pet let po prejeti pomoči za ta namen. Izpolnjevanje kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na podlagi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji
Poleg določb iz 8. člena tega pravilnika se nepovratna sredstva za zaposlovanje prednostno dodeljujejo za zaposlitev oseb s stalnim bivališčem na območju Občine Bovec ter visoko kvalificiranega kadra. Dodatne prednostne kriterije za dodelitev nepovratnih vzpodbud za zaposlovanje se v skladu s ciljem, ki jih zasleduje občinska politika, opredeli za vsak razpis posebej.
Način izvedbe: javni razpis
Višina sofinanciranja
Nepovratna vzpodbuda se lahko dodeli v višini do 15% stroškov bruto plač za dveletno obdobje za ustrezno tarifno skupino. Višina pomoči pri samozaposlitvi oziroma zaposlitvi težje zaposljivih ali invalidnih oseb je lahko višja in se določi z razpisom.
Upravičeni stroški so stroški bruto plač ustrezne tarifne skupine novo zaposlenega oziroma samozaposlenega.
Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti koristnika sredstev in Občine Bovec se uredijo s pogodbo.
2.9 PRIDOBITEV STANDARDOV KAKOVOSTI
Namen ukrepa je vzpodbujanje pridobivanja sistemov kakovosti.
Pogoji: Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Podlaga za upravičenost stroškov je že realizirana pridobitev standardov kakovosti.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji za standarde kakovosti, pridobljene v tekočem letu.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika.
Način: javni poziv
Višina: do 40% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški: stroški pridobivanja potrdil o sistemu kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, ISO 14000, EN 45000, oznake CE, HACCP in drugih mednarodno priznanih sistemov kakovosti ter stroški recertifikacije.
2.10 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Namen ukrepa: vzpodbujanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih (splošno usposabljanje) ter pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja (posebno usposabljanje), uporabljivega na sedanjem oziroma prihodnjem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči oziroma nosilec dejavnosti.
Pogoji: Upravičenci do oddaje vloge za ta ukrep so navedeni v 4. členu tega pravilnika. V vlogi je obvezna navedba udeležencev ter programov izobraževanja in usposabljanja. Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika.
Način: javni razpis
Višina: Vzpodbudo se dodeli v višini do 30% upravičenih stroškov. Občina bo subvencionirala šolnine oziroma kotizacije ter s tem povezane potne stroške kandidatom, ki so lahko že vpisani v izobraževalni program, za tekoče leto.
Upravičeni stroški: kotizacija, šolnina, potni stroški; pri obračunu se upošteva cenik Občine Bovec, ki velja za izplačevanje kilometrine.
Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti koristnika sredstev in Občine Bovec se uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sredstev ne izkoristi do konca proračunskega leta, za katerega so mu dodeljena, izgubi pravico do njihovega koriščenja.
2.11 ZAVAROVANJE POSOJIL, KI JIH JE UPRAVIČENEC PRIDOBIL OB RAZPISU OBČINE ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
Namen ukrepa: pomoč ob začetku investicije
Pogoji:
Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Sklenjena mora biti posojilna pogodba s pooblaščeno banko ob razpisu občine za subvencioniranje obrestne mere.
Podlaga za upravičenost stroška je plačan račun za zavarovanje posojila.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: jih ni.
Način: javni poziv
Višina: do 50% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški: stroški zavarovanja posojila
2.12 SOFINANCIRANJE NASTOPOV NA SEJMIH IN PROMOCIJSKIH PRIREDITVAH
Namen ukrepa: Nepovratne vzpodbude za nastope na sejmih in promocijskih prireditvah se namenijo za sodelovanje podjetij in podjetnikov, vključno s turističnimi ponudniki, na sejmih in promocijskih prireditvah doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.
Pogoji: Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Podlagi za upravičenost stroškov sta predložen račun o plačilu najema oziroma zakupa, račun o plačilu stroškov promocijskih izdelkov ter obratovalni čas sejma/promocijske prireditve.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika.
Način: javni razpis
Višina sofinanciranja:
– do 900 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v Sloveniji,
– do 1.300 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v tujini,
vendar največ do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice (predložen mora biti račun o plačilu najema oziroma zakupa ter obratovalni čas sejma), stroški promocijskih izdelkov v okviru sejma/promocijske prireditve ter potni stroški aktivnih udeležencev pri udeležbi na določenem sejmu/promocijski prireditvi; pri obračunu se upošteva cenik Občine Bovec, ki velja za izplačevanje dnevnic ter kilometrino.
2.13 SVETOVALNE STORITVE
Namen ukrepa: Nepovratne vzpodbude za svetovalne storitve se namenijo za svetovalne storitve fizičnim in pravnim osebam v postopku registracije, podjetnikom in podjetjem v fazi rasti, svetovanju podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Pogoji:
Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Podlaga za upravičenost stroška je predložen plačan račun za izvedene svetovalne storitve.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika
Način izvedbe: javni poziv
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
2.14 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PROMOCIJSKIH GRADIV IN INTERNETNIH STRANI
Namen ukrepa
Nepovratne vzpodbude po tem ukrepu se namenijo za sofinanciranje stroškov izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani s ciljem informiranja in promocije izdelkov in storitev podjetij ter s tem vzpodbujanja konkurenčnosti na trgu.
Pogoji: Upravičenci do oddaje vloge za ta ukrep so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika v skladu z razpisnimi merili tekočega leta.
Način: javni razpis
Višina: Vzpodbudo se dodeli v višini do 30% upravičenih stroškov po izvedeni naložbi na podlagi predloženih plačanih računov.
Upravičeni stroški: stroški izdelave promocijskega tiskanega gradiva (oblikovanje, tisk) ter stroški izdelave internetnih strani vlagatelja.
3. PODPORA PROJEKTOM ŠIRŠEGA POMENA
3.1 SOFINANCIRANJE PODPORNIH PROGRAMOV MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA
Namen ukrepa
Nepovratna finančna pomoč v obliki subvencije za podporne programe malega gospodarstva in turizma se dodeljuje za:
– organizacijo izobraževalnih programov ter strokovnih seminarjev,
– organizacijo in izvedbo strokovnih ekskurzij,
– organizirane skupne nastope na sejmih in predstavitvah malega gospodarstva in turizma,
– projekte poslovne infrastrukture,
– informacijsko podporo podjetništvu,
– razvojne projekte, ki izboljšujejo konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma,
– izvajanje podjetniških in turističnih krožkov.
Pogoji: Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika, posebej za ta ukrep.
Sredstva so namenjena izključno projektom, ki se izvajajo na območju Občine Bovec ali za razvojne potrebe, namenjene spodbujanju razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Bovec.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika; določeni tudi z vsakokratnim natečajem.
Način izvedbe: javni natečaj
Višina: do 30% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so določeni v razpisni dokumentaciji javnega natečaja.
Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti koristnika sredstev in Občine Bovec se v primeru še nerealiziranega podpornega programa uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sredstev ne izkoristi do konca proračunskega leta, za katerega so mu dodeljena, izgubi pravico do njihovega koriščenja.
3.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA/PROGRAMI
Namen ukrepa: vzpodbujanje in pospeševanje izgradnje/izdelave in trženja vseh vrst turistične infrastrukture/programov (nastanitvena, športno-turistična, kulturno-zgodovinska turistična, naravoslovna turistična, prireditvena in kongresna turistična, turizem na kmetijah, čezmejna turistična infrastruktura/programi), s čimer se izpopolnjuje, izdeluje ter zaokrožuje turistična ponudba na način, ki gostom omogoča kvalitetno in pestro bivanje na Bovškem, turističnim ponudnikom konkurenčnost ponudbe, s tem pa posredno višjo dodano vrednost ter povečano zasedenost kapacitet.
Pogoji:
Osnovni pogoji so navedeni v 4. členu tega pravilnika posebej za ukrep 3.2 – investitorji v turistično infrastrukturo/programe ter s turizmom povezano proizvodnjo in obrt na območju Občine Bovec (npr. v proizvodnjo izdelkov, namenjenih izvajanju športne idr. turistične ponudbe, izdelavo turističnih spominkov), investitorji v dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev ter nastanitvenih kapacitet.
Upravičeni stroški investicije morajo (vključno z DDV) presegati 10.000 EUR.
Podlaga je že izvedena zgoraj navedena naložba/storitev.
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list za samostojne podjetnike posameznike, obrtno dovoljenje za obrtnike, izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce, druge z javnim pozivom predpisane dokumente identifikacije,
– bilanco uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za fizične osebe zadnjo davčno napoved,
– izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo,
– za nakup osnovnih sredstev in opreme račune o plačilu ali notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika; določeni tudi z vsakokratnim javnim pozivom.
Način izvedbe: Sofinanciranje se opravi prek javnega poziva k oddaji vlog, vloge se obravnavajo mesečno po datumu dospelosti, sredstva pa se razdeljujejo do porabe. Javni poziv se objavi enkrat letno, v njem pa so natančno opredeljeni prednostni kriteriji dodeljevanja nepovratnih sredstev.
Višina: do 20% upravičenih stroškov projekta
Upravičeni stroški: stroški naložbe/storitve v projekt turistične infrastrukture/programa ter s turizmom povezane proizvodnje in obrti na območju Občine Bovec
3.3 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Namen ukrepa: pospeševanje delovanja turističnih društev ter izvajanja njihovih letnih programov
Pogoji:
Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika, posebej za ta ukrep. Za sofinanciranje dejavnosti morajo turistična društva izpolnjevati te osnovne pogoje:
– da delujejo na območju Občine Bovec,
– da so se registrirala po zakonu o društvih vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov.
Sredstva so namenjena izključno programom, ki se izvajajo na območju Občine Bovec ali za razvojne potrebe, namenjene spodbujanju razvoja turizma v Občini Bovec.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji. Podlaga za upravičenost sofinanciranja je letni program turističnega društva.
Merila in kriteriji
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo ta merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta   do 5 točk
2. Program dela za razpisano leto:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in do 20 točk
naravne dediščine, urejanje in varstvo
okolja, lepšanje okolja
– organiziranje in usklajevanje    do 20 točk
prireditev
– izvajanje promocijske in       do 10 točk
informativne dejavnosti v kraju
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva do 15 točk
in mladine za delovanje na področju
turizma
– projekti, ki povezujejo k skupni   do 10 točk
izvedbi več turističnih in drugih
društev ter drugih organizacij
3. Število članov društva
– do trideset članov          do 5 točk
– do petdeset članov          do 10 točk
– nad petdeset članov         do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov     do 5 točk
društva
5. Teritorialni princip        do 10 točk.
Pri tem merilu se upošteva razdrobljenost občine, pri čemer se za izhodišče vzame dokazljive tovrstne omejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravičenega in merljivega, komisija oceni s točkami od 1 do 5.
Programi se ocenjujejo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo.
Način: javni razpis
Višina: Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za predpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Upravičeni stroški: stroški delovanja in izvedbe letnega programa turističnega društva
Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti koristnika sredstev in Občine Bovec se uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sredstev ne izkoristi do konca proračunskega leta, za katerega so mu dodeljena, izgubi pravico do njihovega koriščenja.
Društva so dolžna do 31. 1. naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
4. VZPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ
4.1 ZAŠČITA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Namen ukrepa: Vzpodbujanje projektov inovacij ter njihovih prijav kot prijav patentov, modelov in blagovnih znamk v skladu z zakonom o industrijski lastnini.
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini Bovec ter
– mala in srednja podjetja s sedežem v Občini Bovec,
– dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj po tem pravilniku obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Merila ocenjevanja:
– vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile,
– doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev novosti,
– pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta,
– večja varnost in racionalnost,
– število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij,
– vključevanje raziskovalnih oziroma izobraževalnih institucij med izvajalce oziroma soizvajalce projekta.
Način izvedbe: javni poziv
Višina: do 40% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški: Nepovratne vzpodbude se dodelijo za stroške prijave oziroma zaščite patentov, modelov in blagovnih znamk ter stroški izdelave začetnega prototipa v skladu z zakonom o industrijski lastnini, torej so to:
– stroški za pridobitev patenta, modela in blagovne znamke,
– stroški za zaščito izuma,
– stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
– materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
– stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta.
Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti koristnika sredstev in Občine Bovec se uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sredstev ne izkoristi do konca proračunskega leta, za katerega so mu dodeljena, izgubi pravico do njihovega koriščenja.
Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo o subvencioniranju projekta je odgovoren odgovorni nosilec projekta.
4.2 NAGRADE NOSILCEM INOVACIJ
Namen ukrepa nagrajevanja inovacij je spodbujanje inovativnega razvoja podjetništva in obrti na območju Občine Bovec, uvajanje inovacij v proizvodnjo in storitve (izboljšanje tehnologije, uvajanje novih izdelkov in storitev in podobno), uvajanje novih postopkov proizvodnje ali storitev (hitrejše, racionalnejše in podobno).
Pogoji:
Nagrade za inovacijo so namenjene fizičnim osebam – inovatorjem, ki so zaposleni pri upravičencu iz 4. člena tega pravilnika oziroma se bo inovacija prenesla v uporabo pri upravičencu iz 4. člena tega pravilnika.
Predlagatelji oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo. Vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s strani pooblaščene institucije (Urad RS za intelektualno lastnino pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo). V vlogi morajo biti navedeni osnovni podatki: naziv inovacije, seznam inovatorjev, tržna vrednost inovacije, njena uporabnost ter kdaj in kje je bila potrjena.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji:
– vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile,
– doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev novosti,
– pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta,
– večja varnost in racionalnost,
– število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij,
– vključevanje raziskovalnih oziroma izobraževalnih institucij med izvajalce oziroma soizvajalce projekta.
Način izvedbe: javni razpis
Višina nagrade se določi z vsakokratnim razpisom. Nagrade se dodeljujejo na posamezno predlagano inovacijo in ne na število inovatorjev, ki so jo izvedli.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pomoči iz različnih virov po pravilu »de minimis« se lahko med seboj kombinirajo in se seštevajo, ne smejo pa preseči vrednosti 200.000 EUR za vse upravičene namene v obdobju treh let.
Občina Bovec je po Zakonu o spremljanju državnih pomoči dolžna posredovati podatke o dodeljenih intervencijskih sredstvih po tem pravilniku ministrstvu, pristojnemu za finance.
Prejemniki pomoči za razvoj morajo sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, vrniti, pri ukrepu subvencioniranja obrestne mere pa vrniti neodplačani del posojila z obrestmi po obrestni meri, ki velja za zamudne obresti, če občinska uprava oziroma izbrana banka ugotovita, da:
– pomoč za razvoj ni bila porabljena za upravičene stroške,
– posojilojemalec ne izpolnjuje katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe,
– se investicija ni ohranila na območju občine 5 let po zaključku investicije,
– se nova zaposlitev ni ohranila 5 let,
– je v vlogi za pridobitev pomoči vlagatelj navajal neresnične podatke.
Namenskost in upravičenost porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, ter izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti, razen obveznosti iz posojilnih pogodb, preverja občinska uprava, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz posojilnih pogodb (pri ukrepu subvencioniranja obrestne mere) pa izbrana banka, ki prispeva sredstva za razvoj.
Če koristnik nenamensko in neupravičeno porabljenih sredstev ne vrne v pogodbenem roku, Občina Bovec zadevo preda organom izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 40/04).
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 11/95).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem glasilu Občine Bovec.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 60/07, objavljen z dne 6. 7. 2007) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (2) (Uradni list RS, št. 42/09, objavljen z dne 5. 6. 2009) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost