Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2380. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E), stran 6553.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-2
Ljubljana, dne 24. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1E)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) se v 29. členu za besedami »in finančnega sistema,« doda besedilo »finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov,«.
2. člen
V 30. členu se besedilo »energetike in rudarstva« nadomesti z besedilom »energetike, rudarstva in učinkovite rabe energije« in črta besedilo »elektronskih komunikacij, pošte«.
3. člen
V 31. členu se za besedama »javne uprave,« doda besedilo »sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja,«.
4. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.«.
5. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(ministrstvo za pravosodje)
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah.«.
6. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(ministrstvo za promet)
Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav.«.
7. člen
V 39.a členu se za besedo »meroslovja« dodata vejica in besedilo »elektronskih komunikacij, pošte«.
8. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(ministrstvo za zdravje)
Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti, varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, materialov, ki prihajajo v stik z živili, pitne vode ter varnosti in prehranske vrednosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.«.
9. člen
V 41. členu se besedi »mednarodnih pogodb« nadomestita z besedilom »mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb«.
10. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(predpisi ministra in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil)
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov državnega zbora, predpisov vlade ter predpisov Evropske unije ministri izdajajo pravilnike, odredbe in navodila.
Pravilnik, odredba ali navodilo se izda, če tako določa zakon ali uredba izdana za izvrševanje zakona ali če minister oceni, da je to potrebno za izvrševanje zakona ali predpisa Evropske unije.
S pravilnikom se podrobneje razčlenijo posamezne določbe zakona ali drugega predpisa.
Z odredbo se določijo ukrepi, ki imajo splošen pomen.
Z navodilom se predpiše način ravnanja.
Če vsebina pravilnika spada v delovno področje več ministrov, pristojni ministri skupaj izdajo pravilnik.
Nosilci javnih pooblastil izdajajo splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, če tako določa zakon.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ministrstva v skladu s tem zakonom prevzamejo naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, prostore in pravice proračunske uporabe v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo z določbami tega zakona uskladiti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena Ministrstvo za gospodarstvo iz Ministrstva za okolje in prostor prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, prostore in pravice proračunske uporabe v roku šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
12. člen
Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 132/06, 41/07 in 64/08 – ZViS-F) in Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08 in 8/09) se uskladita s tem zakonom najkasneje v treh mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/09-9/24
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 324-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost