Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1921. Zakon o spremembi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-B), stran 5564.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-6
Ljubljana, dne 27. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID-B)
1. člen
V Zakonu o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07, 7/08 in 121/08 – odločba US) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na peti odstavek 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) lahko vsak delničar, ki ni glasoval za sprejetje sklepa o umiku delnic družbe naslednice z organiziranega trga, tudi če se skupščine ni udeležil zaradi razlogov na njegovi strani, v treh mesecih po objavi vpisa sklepa v sodni register zahteva, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/09-10/11
Ljubljana, dne 19. maja 2009
EPA 267-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik