Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov, stran 5099.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) in za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
1. člen
V Pravilniku o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/07) se v 3. členu za 7. točko doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a »Ladijski častnik za zaščito« je pomorščak, ki ga ladjar poleg poveljnika ladje določi kot odgovornega za zaščito ladje in je zadolžen za izvajanje in izpolnjevanje ladijskega načrta zaščite in za zvezo z ladjarjevim častnikom za zaščito ter pristaniškim častnikom za zaščito;«.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se na koncu doda besedilo »in mu izobraževalni zavod izda potrdilo«.
3. člen
V prvem odstavku 44. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– opravljanje nalog ladijskega častnika za zaščito.«.
4. člen
Doda se nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito)
(1) Ladijski častnik za zaščito mora imeti pooblastilo o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito (STCW VI/5).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj leto dni plovbne dobe in
– ima opravljen tečaj v skladu s 67. členom tega pravilnika.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.«.
5. člen
Črta se 73. člen.
6. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo », o čemer izda odločbo« nadomesti z besedilom »in mu določi rok ter kraj opravljanja izpita«.
Drugi odstavek se črta.
7. člen
V drugem odstavku 96. člena se za besedo »strokovnjaki« črta besedilo »na področju izobraževanja in usposabljanja pomorščakov«.
8. člen
Sedma alineja 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– namesto “poročnik trgovske mornarice” – “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več”, če ima vsa posebna pooblastila iz 22. člena tega pravilnika, oziroma “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000”, če ima vsa posebna pooblastila iz 22. člena in izpolnjuje pogoje iz 23. člena tega pravilnika, ali “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000”, če ima vsa posebna pooblastila iz 22. člena in izpolnjuje pogoje iz 24. člena tega pravilnika, ali “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več”, če ima več kot pet let plovbe kot krovni častnik ladje dolge plovbe; tak pomorščak ne more pridobiti naziva “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več”, če ne izpolnjuje pogojev iz 26. člena tega pravilnika in nima opravljenega izpita za naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več”,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito lahko pridobi pomorščak, ki ima ob začetku uporabe tega pravilnika najmanj šest mesecev plovbne dobe kot ladijski častnik za zaščito v obdobju zadnjih treh let.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2009.
Št. 007-55/2009/25
Ljubljana, dne 24. aprila 2009
EVA 2009-2411-0027
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost