Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 5046.

Na podlagi prvega odstavka 26. in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 32/08 – odl. US) in za izvrševanje 110.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US in 96/08) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ta uredba ureja ukrepe za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja tistih živalskih vrst, ki so v interesu Evropske skupnosti, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/EGS na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368).«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta uredba ureja živalske vrste, ki so predmet obravnave okoljske odgovornosti, v skladu z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15).«.
2. člen
Za devetim odstavkom 2. člena se dodajo novi deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Živalske vrste, ki so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska odgovornost), so določene v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
(11) V poglavju A priloge 6 so določene in označene domorodne živalske vrste, ki so predmet okoljske odgovornosti. Predmet okoljske odgovornosti so tudi habitati vrst, ki so v stolpcu »opombe« označene s črko »H«, in razmnoževališča ali počivališča vrst, ki so v stolpcu »opombe« označene s črko »R«.
(12) V poglavju B priloge 6 so določene in označene živalske vrste, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in ki, če se pojavijo ali razširijo na območje Republike Slovenije brez človekove pomoči iz naravnih območij razširjenosti, postanejo predmet okoljske odgovornosti. Predmet okoljske odgovornosti postanejo tudi habitati vrst, ki so v stolpcu »opombe« označene s črko »H«, in razmnoževališča ali počivališča vrst, ki so v stolpcu »opombe« označene s črko »R«.
(13) V poglavju A in B Priloge 6 so določene vrste ptic, ki so predmet okoljske odgovornosti. Predmet okoljske odgovornosti so tudi habitati vrst, ki so v stolpcu »opombe« označene s črko »H«.«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se v napovednem stavku za številko »2« vstavi besedilo, ki se glasi: »in poglavja A priloge 6«.
4. člen
Za prilogo 5 se doda nova priloga 6, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2009/5
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-2511-0040
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti