Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1255. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2008, stran 4056.

Na podlagi določil 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter skladno z 20. členom Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2008 izkazuje:
+-----+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina             |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  7.261.338|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  5.285.582|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  4.615.898|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.111.266|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   244.920|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   259.712|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   669.684|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   95.505|
|   |premoženja                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    8.004|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.481|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   11.435|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   552.260|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   376.882|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   38.110|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   338.773|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   46.297|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   12.668|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih |      0|
|   |nesreč                   |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.586.205|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   734.521|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   851.684|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  7.544.666|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.889.696|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   492.908|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   82.601|
|   |varnost                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.171.733|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   77.454|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   65.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  2.134.492|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   89.669|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   722.264|
|   |gospodinjstvom               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   191.135|
|   |ustanovam                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.131.424|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.975.102|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.975.102|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   545.376|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   386.263|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   159.113|
|   |uporabnikom                |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   |  –283.328|
|   |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)           |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN   |   27.052|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   27.052|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   27.052|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    2.054|
|   |DELELŽEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      0|
|   |naložb                   |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    2.054|
|   |privatizacije               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premož. v jav.  |      0|
|   |skladih drugih prav. osebah jav. prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   24.998|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   566.000|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |   126.624|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   126.624|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   181.046|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   439.376|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)  |   283.328|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računu 31. 12. 2006   |   199.836|
+-----+-------------------------------------------+------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik izhaja iz analitičnih evidenc naslednjih bilanc: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, računa financiranja, bilanca stanja. Priloga oziroma sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2008 je tudi poslovno poročilo.
4. člen
Stanje sredstev rezervnega sklada Občine Vojnik znaša 39.633 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007-2008/10(9)
Vojnik, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost