Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2008, stran 4025.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 15. seji dne 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2008, ki obsega:
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  1.485.522|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   900.540|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   799.597|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   747.848|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   39.797|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitev   |   11.952|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   100.943|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |    6.535|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     116|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   94.292|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   233.763|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.059|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   232.704|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   351.219|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |      |
|   |javnofinančnih institucij         |   74.117|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      |
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |   277.102|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.296.936|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   433.007|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   109.374|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   18.279|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   291.858|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    9.496|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    4.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   336.537|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |    9.970|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   141.182|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   36.022|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   149.363|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   491.892|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   491.892|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   35.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |   35.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   188.586|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |(PRIMANJKLJAJ)              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.) |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)        |   12.025|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   12.025|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   12.025|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   176.561|
|   |(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)     |   –12.025|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. –   |  –188.586|
|   |IX.=-III)                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA        |   198.733|
+------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta 2008 znaša 198.733 EUR in ta sredstva se razporedijo za naslednje namene:
– sredstva rezerv v znesku 17.520 EUR,
– 181.213 EUR za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2008.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-15/2009
Odranci, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost