Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1209. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke), stran 4002.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) so: Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 02/2007, 29/2007) na 22. redni seji dne 2. 4. 2009 Občinski svet Občine Benedikt na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) na 20. redni seji dne 8. 4. 2009; Občinski svet Občine Cerkvenjak na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 16/07) na 14. redni seji dne 8. 4. 2009; Občinski svet Občine Juršinci na podlagi 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 7/2007) na 22. redni seji dne 23. 3. 2009; Občinski svet Občine Lenart na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 5/2007) na 19. redni seji dne 2. 4. 2009; Občinski svet Občine Sveta Ana na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) na 14. izredni seji dne 3. 4. 2009; Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 29/07) na 19. redni seji dne 26. 3. 2009 in 7. 4. 2009; Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik – MUV, 1/2007, 33/2007) na 18. redni seji dne 8. 4. 2009; in Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 5/2007) na 8. izredni seji dne 2. 4. 2009 sprejeli
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah in soinvestitork na podlagi ene izmed oblik javno-zasebnega partnerstva določenih v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (v nadaljevanju: projekt).
Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partnerji, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas, določijo javnega partnerja Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Javni partner), da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.
Odlok je torej skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki JZP in hkrati akt o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občin soinvestitork obstaja javni interes, da se izvede projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: projekt) in s tem omogoči uporabo širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v vseh devetih občinah, se projekt izvede v eni zmed oblik JZP.
3. člen
(predmet JZP)
Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na področju belih lis. V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal in upravljal z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil:
– možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalnih skupnostih
– soinvestitorju (zasebnemu partnerju) nudil pomoč pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo kanalizacijo
– dajanje svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje
– pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.
Zasebni partner bo del omrežja zgradil s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, preostali del omrežja pa z zasebnimi sredstvi.
Tako zgrajeno omrežje se takoj po izgraditvi prenese v last lokalne skupnosti (del omrežja zgrajenega s kohezijskimi sredstvi) oziroma soinvestitorja (del omrežja zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja) v razmerju vloženih sredstev.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika izvedbe JZP)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje JZP prevzame javni partner, zasebni partner prevzame del poslovnega tveganja, zato se JZP skladno s 27. členom ZJZP izvede v obliki javno naročniškega razmerja.
Projekt v obliki JZP se izvede na eden od načinov pogodbenega partnerstva in sicer kot (BOT model: build-operate-transfer; 80. člena ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) ter BTO (build-transfer-operate).
Elementi BOT modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 let (oziroma največ 30 let) po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let (vendar največ 30 let) pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javnega partnerja, tj. na občine Sveta Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: javni partner). Koncesijsko razmerje JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (največ za 10 let), predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja.
Elementi BTO modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi s kohezijskimi sredstvi. Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, tj. lastništvo občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: javni partner).
Javni partner omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 30 let.
5. člen
(pozitivni učinki izvajanja JZP)
Z izvedbo projekta v obliki JZP se zasledujejo naslednji pozitivni učinki:
– znižanje proračunskih izdatkov,
– pridobitev dodatnega kapitala,
– večja izbira javnih storitev,
– boljša kakovost storitev ter
– zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam v krajšem časovnem roku.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju belih lis Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občin soinvestitork.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelati projekt kot del ponudbene dokumentacije,
– zgraditi omrežje v skladu s projektom v določenih rokih,
– zagotoviti dostop do storitev vsem naseljem na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občinah soinvestitorkah,
– zagotoviti dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji,
– zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji,
– zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.
IV. POOOBLASTILO
8. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
V. STROKOVNA KOMISIJA
9. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev zunanje strokovnjake, za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila izbere strokovno komisijo. Strokovna komisija šteje vsaj 3 člane (najmanj en predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje, strokovnjak s področja javnih naročil). Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni najmanj 3 člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu.
VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR
10. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradni list.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne točke prejeli ponudniki, ki bodo izkazali interes gradnje večjega dela omrežja z zasebnimi sredstvi.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu.
11. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA
12. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.
13. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
14. člen
(pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajočega tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
15. člen
(ostale določbe)
Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja z razvojnimi projekti na svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v naslednjih petih letih, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja.
IX. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjen med javnim in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta (operacije) in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, pomagal pri pridobivanju služnosti, pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.
Stroške, ki nastanejo pri pridobivanju služnosti in ostali vložki javnega partnerja, ki nastanejo pri izvedbi celotne operacije, se upoštevajo kot vložek javnega partnerja.
Javni partner posreduje napovedi plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije (projekta) oziroma terminski plan izstavljanja računov oziroma zahtevkov skladno s pogodbenimi odnosi.
X. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in konzorcij OŠO.
Župan je o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati konzorciju OŠO in občinskemu svetu dvakrat letno.
18. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
19. člen
(končna določba)
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin, in sicer Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Benedikt v Uradnem listu Republike Slovenije, Občine Cerkvenjak Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Juršinci v Uradnem vestniku občine Juršinci, Občine Lenart v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Sveta Ana v Uradnem listu Republike Slovenije, Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v Uradnem vestniku občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV in Občine Trnovska vas v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa prične naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Št. 354-29/2008
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras l.r.
Št. 38103-002/2007-73
Benedikt, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.
Št. 381-01/2007
Cerkvenjak, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.
Št. 007-0006/2009-2
Juršinci, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 381-3/2007
Lenart, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Lenart
mag. Janez Kramberger l.r.
Št. 38501-3/2009
Sv. Ana, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.
Št. 381-2/2009-1
Vitomarci, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franc Krepša l.r.
Št. 380-1/2009
Jurovski dol, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Peter Škrlec l.r.
Št. 032 0/8i-1/2009-3o
Trnovska vas, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.

AAA Zlata odličnost