Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2008, stran 3432.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 16. redni seji dne 24. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
+------+-------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  | Realizacija 2008|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   8.252.248,12|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   7.701.663,21|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |   5.943.435,55|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |   3.910.134,00|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje       |   1.294.174,81|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve|    739.126,74|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |706 Drugi davki           |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.758.227,66|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    709.057,97|
|   |od premoženja            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     6.267,50|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |    54.603,24|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    174.135,63|
|   |storitev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |    814.163,32|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |    224.908,97|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    29.272,17|
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog    |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    195.636,80|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sr.  |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov|         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |    325.675,94|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |    325.675,94|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   8.146.346,74|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   3.253.916,25|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|    640.974,31|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev      |    122.048,53|
|   |za socialno varnost         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.416.150,89|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |    23.434,06|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve             |    51.308,46|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   2.515.369,27|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |    69.756,95|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |    158.496,57|
|   |in gospodinjstvom          |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |    597.890,61|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |   1.689.062,24|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino    |      162,90|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   1.686.840,00|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   1.686.840,00|
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    690.221,22|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fiz. os., |    598.308,88|
|   |ki niso PU              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |432 Inv.transf. proračunskim     |    91.912,34|
|   |uporabnikom             |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   +105.901,38|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL     |    13.037,48|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    13.037,48|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil  |    13.037,48|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)|         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |         |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila          |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev  |         |
|   |in finančnih naložb         |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|         |
|   |privatizacije            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v|         |
|   |javnih skladih in drugih osebah   |         |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v |         |
|   |svoji lasti             |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    13.037,48|
|   |IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |        –|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    89.823,73|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |    89.823,73|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |    89.823,73|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |    +29.115,13|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH         |         |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0  |         |
|   |ali +                |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |                   |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    –89.823,73|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE          |   –105.901,38|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.) = – III.    |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |   1.074.496,73|
|   |DNE 31. 12. 2008           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+

(stanje vključuje tudi sr. rezervnega      24.806,41 €,
sklada po stanovanjskem zakonu
sr. proračunske rezerve za odpravo        28.407,20 €
posledic naravnih nesreč
sr. iz naslova vračila vlaganj v javno      844.038,46 €
telekomunikacijsko omrežje
sredstva namenjena za plačilo davka na       286,79 €)
dodano vrednost za mesec december 2008
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2008 v višini 28.407,20 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2009.
Saldo sredstev rezervnega sklada – po stanovanjskem zakonu na dan 31. 12. 2008 v višini 24.806,41 € se prenese med sredstva rezervnega sklada – po stanovanjskem zakonu v letu 2009.
Saldo sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na dan 31. 12. 2008 v višini 844.038,46 € se prenese med denarna sredstva na računih v letu 2009.
Sredstva namenjena za plačilo davka na dodano vrednost za mesec december 2008, v višini 286,79 €, se prenesejo med denarna sredstva na računih v letu 2009.
4. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2008 v znesku 176.957,87 €, se prenesejo v leto 2009, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Bled.
5. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bled za leto 2008, Račun financiranja in Račun finančnih terjatev in naložb Občine Bled za leto 2008.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-4/2009
Bled, dne 24. marca 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r

AAA Zlata odličnost