Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 16716.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, odl. US 45/94, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 20. novembra 2008, Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 29. julija 2008, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 26. junija 2008, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) na seji dne 23. oktobra 2008, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) na seji dne 3. julija 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba ustanavljajo na področju osnovnošolskega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Kozara Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I /56.290 Druga oskrba z jedmi
– L /68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja dejavnost za občine ustanoviteljice, v primeru prostih kapacitet pa tudi za druge občine.«
4. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«
5. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavniki drugih občin ustanoviteljic imajo skupaj dva glasova in izvajajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom,
– strokovni delavci, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v oddelke:
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 6. razreda),
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9. razreda),
– posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«
7. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi: »Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta zavoda.«
8. člen
V 13. členu se črta šesta alinea.
Dosedanja sedma do štirinajsta alinea postanejo šesta do trinajsta alinea.
Črta se petnajsta alinea.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alinea postaneta štirinajsta in petnajsta alinea.
Pred dosedanjo osemnajsto alineo se doda nova šestnajsta alinea, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane sedemnajsta alinea.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa.«
9. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin iz četrtega odstavka 11. člena odloka, po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.«
11. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev iz tretjega odstavka 11. člena odloka, po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
12. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.«
13. člen
V 21. členu se za sedemnajsto alineo dodajo nova osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasijo:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane enaindvajseta alinea.
14. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občin ustanoviteljic,
– mnenje sveta staršev.
Občine ustanoviteljice in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če občine ustanoviteljice ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bile zanj zaprošene, lahko svet o izbiri odloči brez teh mnenj.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani občine ustanoviteljice, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
15. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
16. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ravnatelja« doda naslednje besedilo:
», ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon.«
Besedilo petega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«
17. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»a) Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno–izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Razrednik
Razrednik:
– vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
– analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
– skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
– sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.«
18. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«
19. člen
Zadnji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj določi za šolo sistemizacijo delovnih mest, na podlagi normativov in standardov, v soglasju s pristojnim ministrstvom.«
20. člen
Prvi odstavek 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
21. člen
Črta se 32. člen.
22. člen
Besedilo drugega odstavka 33. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Mestna občina Nova Gorica daje nepremičnino s parcelno številko 1335/16, poslovna stavba in dvorišče s pripadajočo opremo, Kidričeva ulica 35, Nova Gorica in del parcele 1335/1, zelenica, vse k.o. Nova Gorica, v upravljanje zavodu, kot ju je doslej uporabljal.«
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi pogodbe o upravljanju«.
23. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev občin ustanoviteljic,
– javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Za učence, ki imajo stalno prebivališče v občinah, ki niso ustanoviteljice zavoda, sofinancira naslednje stroške občina, kjer ima učenec stalno prebivališče:
– stroške za uporabo prostora in opreme,
– druge materialne stroške, ki jih ne sofinancira pristojno ministrstvo,
– stroške za zaposlene delavce v dodatnem programu.
Stroški se razdelijo glede na število učencev iz posamezne občine.
Zavod sklene pogodbo o sofinanciranju z občinami ustanoviteljicami in z drugimi občinami, v katerih imajo učenci stalno prebivališče.«
24. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 35. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«
25. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Občine ustanoviteljice imajo pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
26. člen
Črta se 37. člen.
27. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte sprejema ravnatelj.«
28. člen
Črta se 39. člen.
KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008-06
Nova Gorica, dne 20. novembra 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
Št. 0141-16/2008-02
Dobrovo, dne 29. julija 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-12
Kanal ob Soči, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0079/2008-1
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-45/2008-1
Bukovica, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-5/2008-15
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti