Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16420.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Uradni list RS, št. 126/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 21. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/05) se 11. člen spremeni tako, da glasi:
»Za oprostitev plačila nadomestila ali znižanje nadomestila mora zavezanec vložiti pisni zahtevek v vsakem koledarskem letu posebej skupaj z vsemi dokazili do 31. januarja za tekoče leto na Občino Prebold. O oprostitvi plačila odloči občinska uprava Občine Prebold s sklepom in o oprostitvah obvesti občinski svet enkrat letno. Prav tako je potrebno do 31. januarja za tekoče leto Občini Prebold pisno sporočiti vse morebitne spremembe, ki bi vplivale na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za tekoče leto.«
2. člen
Zadnji odstavek 23. člena spremeni tako, da glasi:
»Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 19. in 20. člena tega odloka zmanjša za 50%. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži z vrednostjo točke za tekoče leto in površino zemljišča.«
3. člen
25. člen se spremeni tako, da glasi:
»Z denarno kaznijo 630 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke.
Z denarno kaznijo 210 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 420 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 125 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2009.
Št. 422/6/2008
Prebold, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.