Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj, stran 16390.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 10. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
1. člen
V prvem stavku drugega odstavka 1. člena se za besedilo: »Mestna občina Kranj« doda vejica in besedilo »Slovenski trg 1, Kranj«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov, 6. člen, ki se glasi: »Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja javnih služb se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 63.990 Drugo informiranje.
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja nalog na trgu, se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.140 Izdajanje revij in periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in rač. naprav v najem in zakup
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pis. dej.«
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta in se po novem glasi: »Javni zavod ima 5-članski svet, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
V drugem odstavku 15. člena se prvi stavek glasi: »Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.«
4. člen
V 16. členu se pri peti alineji za besedilo »daje soglasje k strateškemu načrtu« doda besedilo: »program dela in finančni načrt«. Nadalje se doda nova šesta alineja, ki se glasi: »daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin«, ter nova, predzadnja alineja, ki se glasi: »odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja«.
5. člen
V 25. členu se spremeni drugi odstavek in se po novem glasi: »O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.« Tretji odstavek 25. člena se črta.
6. člen
V 29. členu se dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita: »Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje predhodno soglasje svetu zavoda k imenovanju direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0167/2008-1-47/12
Kranj, dne 10. decembra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.