Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

543. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec, stran 1231.

Nadzorni odbor Občine Žalec je na podlagi 60. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) dne 10. januarja 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Žalec
1. člen
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec (Uradni list RS, št. 96/05) se spremeni tako, da se v 7. členu črta zadnji stavek.
2. člen
Sedma alinea 8. člena poslovnika se pravilno glasi:
»– povzame razpravo na seji Nadzornega odbora in oblikuje sklepe Nadzornega odbora ter jih da v sprejem nadzornega odbora«.
3. člen
Prva alinea drugega odstavka 14. člena se po novem glasi:
»– število nadzorov po posameznih zahtevnostih v posameznem koledarskem letu, po vsebini in časovnem razporedu (en zelo zahteven nadzor, pet zahtevnih nadzorov in največ pet manj zahtevnih nadzorov, s tem da število vseh nadzorov ne glede na zahtevnost ne sme presegati deset nadzorov letno) s predvideno višino nadomestil, plačil za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega odbora glede na posamezne vrste nadzora in število nadzornikov, ki bodo opravljali nadzor s finančnim ovrednotenjem;«.
4. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremni in se glasi:
»Seje Nadzornega odbora so lahko redne, izredne in dopisne.«.
5. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremni in se na novo glasi:
»Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega 2% prihodkov iz bilance prihodkov in dohodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše po kontekstu.«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-0001/2005
Žalec, dne 10. januarja 2008
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Žalec
Gvido Hribar l.r.