Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5403. Odlok o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču Straža, stran 16184.

Na podlagi 20. člena in drugega odstavka 21. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču Straža
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev vlečnice »Baby« na smučišču Straža (v nadaljevanju: koncesija), za katero je imel upravljavec Infrastruktura Bled d.o.o. na dan začetka veljave Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (dne 3. 1. 2004) veljavno obratovalno dovoljenje.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni izbirna gospodarska javna služba javnega prevoza, ampak je gospodarska dejavnost.
2. člen
(lokacija in značilnosti vlečnice)
Vlečnica »Baby« leži na zemljiških parcelah št. 818, 817/1 obe k.o. Želeče.
Vlečnica »Baby« je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– proizvajalec: Doppelmayer;
– tip naprave: OET180 EM, leto izdelave 1990, postavljena 1992;
– vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s sidri (krožnik za eno osebo);
– število postaj: 2 (spodnja pogonska, zgornja);
– vodilo: vlečna vrv s sidri (33);
– dolžina proge: 132 m;
– pogon: elektromotor s turbo sklopko;
– višinska razlika: 21 m;
– zmogljivost: 728 oseb na uro;
– številka in datum obratovalnega dovoljenja: 34100-0001/03 z dne 14. 2. 2003.
Naprave za obratovanje smučišča:
– teptalni stroj;
– zgornja in spodnja nadzorna postaja.
3. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli javnemu podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., katerega ustanoviteljica in lastnica je Občina Bled, brez javnega razpisa.
Koncesionar se izbere na podlagi vloge z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Bled.
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem za vlečnico se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
5. člen
(vloga za pridobitev koncesije)
Vloga za pridobitev koncesije za graditev obstoječe vlečnice »Baby« mora obsegati:
– firmo oziroma naziv vlagatelja ter njegov sedež oziroma prebivališče,
– navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za zasneževanje …),
– dokazila o strokovno usposobljenih kadrih, ki izvajajo obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave v skladu z določili zakona.
Kandidat mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled.
6. člen
(trajanje in prenos koncesije)
Koncesija se podeli za dobo 21 let. Rok podeljene koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem občine, v nasprotnem je prenos ničen.
7. člen
(stroški koncesije)
Vse stroške v zvezi s podeljeno koncesijo po tem odloku nosi koncesionar.
8. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
9. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo v upravnem postopku odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo žičniške naprave;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih ali občinskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu.
10. člen
(razgradnja žičniške naprave)
Koncesionar mora v primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti v prvotno stanje.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-22/2008
Bled, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti