Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5319. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2009, stran 15899.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 5. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občine) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08 in 72/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok o proračunu) in Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008 (Uradni list RS, št. 13/08 in 72/08; v nadaljnjem besedilu: Odlokom o izvrševanju proračuna).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |      V EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     | Proračun januar–|
|    |                  |    marec 2009|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 |    1.303.454|
|    |+ 74)               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)     |    1.303.454|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     905.407|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     700.995|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     200.193|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |      4.219|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki          |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     398.047|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     370.471|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |        50|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |      3.050|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |         |
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      24.476|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |         |
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|         |
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |         |
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) |    1.307.475|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     356.338|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |      67.607|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      10.130|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     262.468|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      12.250|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      3.883|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     349.833|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      44.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      54.585|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      3.439|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     247.457|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     470.077|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     470.077|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     131.227|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim|      23.010|
|    |in fizičnim osebam, ki niso    |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |     108.217|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)  |      –4.021|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      4.021|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + |         |
|    |751 + 752)             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 |      4.021|
|    |+ 751 + 752)            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |      4.021|
|    |privatizacije           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 +  |         |
|    |442)                |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      4.021|
|    |SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV (IV. –|         |
|    |V)                 |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      19.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + |        0|
|    |IV. + VII. – II. – V. – VIII.)   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)  |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII- |      4.021|
|    |IX.=-III.)             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |        0|
|    |12. PRET. LETA           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu in Odlokom o izvrševanju proračuna.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odlok o proračunu in Odlok o izvrševanju proračuna.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine 19.000,00 EUR, ki je potrebno za odplačila glavnic dolga v obdobju začasnega financiranja.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje. Posebni del proračuna se objavi na internetnih straneh občine.
Št. 03201-27/2008-1
Šempeter pri Gorici, dne 5. decembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost