Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, stran 15728.

Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-B (Uradni list RS, št. 56/08) sta Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UBP (Uradni list RS, št. 23/07) na 17. seji dne 4. 12. 2008 in Občinski svet Občine Beltinci na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) na 17. seji dne 27. 11. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03) (v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 5. člena spremeni, tako da se glasi:
Sedež knjižnice je: Murska Sobota, Zvezna ulica 10.
2. člen
Besedilo 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja knjižnica, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C/18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
C/18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka;
G/47.789    Druga trgovina na drobno v drugih
        specializiranih prodajalnah;
G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic;
H/49.410    Cestni tovorni promet;
J/58.110    Izdajanje knjig;
J/58.140    Izdajanje revij in druge periodike;
J/58.190    Drugo založništvo;
J/59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij;
J/62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane
        dejavnosti;
J/63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti;
J/63.120    Obratovanje spletnih portalov;
L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin;
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike;
N/77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup;
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti;
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
N/82.990    Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
        poslovanje;
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
R/91.011    Dejavnost knjižnic;
R/91.030    Varstvo kulturne dediščine.«.
3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja knjižnico z omejitvijo, da sklepa pogodbe nad višino 20.000,00 EUR v soglasju s svetom knjižnice.«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice sestavlja devet članov, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev in predstavniki delavcev zavoda. Ustanovitelja imenujeta svoje predstavnike izmed strokovnjakov s področja dela knjižnice, financ in pravnih zadev. Pet članov imenuje Mestna občina Murska Sobota, dva člana imenuje Občina Beltinci. Dva člana izvolijo zaposleni v knjižnici. Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v knjižnici, razen direktorja.«.
5. člen
Za 16. členom se dodajo novi 16.a do 16.f členi, ki se glasijo:
»16.a člen
Predstavnika delavcev v svet knjižnice volijo zaposleni v knjižnici na neposrednih in tajnih volitvah. Svet knjižnice s sklepom razpiše volitve največ 60 dni pred iztekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan, čas in kraj volitev.
Svet s sklepom imenuje volilno komisijo in določi njene naloge.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v prostorih knjižnice.
16.b člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu knjižnice vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta knjižnice.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnikov delavcev v svet knjižnice, pripravi seznam volivcev, ugotavlja pravočasnost in popolnost predlogov kandidatov, ugotavlja izid glasovanja in objavi, katera kandidata sta izvoljena v svet knjižnice, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
16.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta knjižnice ima skupina najmanj treh zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem. Vsaka skupina predlagateljev lahko predlaga največ dva kandidata.
Seznam kandidatur objavi volilna komisija najpozneje 7 dni pred dnem glasovanja.
16.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
16.e člen
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navodilom kako se glasuje. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot dva kandidata.
16.f člen
Za člana sveta knjižnice sta izvoljena tista kandidata, ki dobita največje število glasov. Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, o izvolitvi med njimi odloči žreb.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter pripravi poročilo o izidu volitev in ga objavi v prostorih knjižnice naslednji dan po izvedbi volitev.«.
6. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.«.
7. člen
V 19. členu odloka se v prvi alineji besedilo za podpičjem spremeni in glasi: »za izvedbo neposrednih tajnih volitev v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki veljajo za volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice,«.
8. člen
V 36. členu odloka se besedilo drugega odstavka spremeni in glasi: »Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda z dne 19. 6. 1992.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Volitve predstavnikov delavcev sveta knjižnice tega mandata se morajo opraviti najkasneje v roku 2 mesecev od uveljavitve tega odloka. Mandat prvo-izvoljenih predstavnikov delavcev traja do izteka sedanjega mandata sveta knjižnice.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2008
Murska Sobota, dne 4. decembra 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 032-01/08-17-278/IV
Beltinci, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.