Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

514. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, stran 1197.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – PPDZC), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/04), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98; Uradni list RS, št. 31/99), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/04) so Občinski svet Občine Divača na seji dne 29. 11. 2007, Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 18. 10. 2007, Občinski svet Občine Komen na seji dne 24. 10. 2007, Občinski svet Občine Pivka na seji dne 22. 11. 2007, Občinski svet Občine Postojna na seji dne 14. 11. 2007, Občinski svet Občine Sežana na seji dne 15. 11. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občine Divača, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna in Sežana ustanavljajo s tem odlokom javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti je pravna oseba s statusom javnega lekarniškega zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača;
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica;
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka;
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna in
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo organi ustanoviteljic v skladu z njihovimi statuti.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je: Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda je: Gregorčičeva cesta 8/a, 6250 Ilirska Bistrica.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena tega odloka.
ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda opravljajo organizacijske enote lekarn s sedanjimi in bodočimi podružnicami, in sicer:
– Lekarna Ilirska Bistrica,
– Lekarna Postojna,
– Lekarna Pivka,
– Lekarna Sežana,
– Podružnica Divača,
– Podružnica Komen.
Podrobnejšo notranjo organizacijo zavoda določi zavod s statutom.
DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili iz prejšnjega odstavka obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Poleg lekarniške dejavnosti opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Dejavnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje razrede:
G/52.310      dejavnost lekarn;
G/52.320      trgovina na drobno z medicinskimi in
          ortopedskimi pripomočki;
G/52.330      trgovina na drobno s kozmetičnimi in
          toaletnimi izdelki;
G/52.487      trgovina na drobno z igračami in otroško
          opremo;
DG/24.420     proizvodnja farmacevtskih preparatov;
L/75.100      dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
          storitve na področju zdravstva,
          izobraževanja, kulture in druge socialne
          storitve, razen obveznega socialnega
          zavarovanja;
N/85.200      veterinarstvo.
ORGANI ZAVODA
7. člen
V mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda, vodi posle zavoda direktor zavoda, z zavodom pa upravljata svet zavoda in strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje 9 članov, in sicer:
– 6 predstavnikov občin ustanoviteljic s skupno 6,5 glasovi,
– 2 predstavnika delavcev zavoda s skupno 1,5 glasom,
– 1 predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov s skupno 1 glasom.
Vsaka občina ustanoviteljica imenuje enega predstavnika v svet zavoda. Predstavniki občin ustanoviteljic imajo skupno 6,5 glasov, in sicer predstavniki občin Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana po 1,5 glasu, predstavniki občin Divača in Komen po 0,5 glasu, predstavnik Občine Pivka pa 1,0 glasu.
Predstavnika delavcev zavoda imata skupno 1,5 glasu, po 0,75 glasu vsak.
Predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov ima skupno 1 glas.
Predstavniki sveta zavoda se določijo po postopku in na način, kot ga določajo splošni akti ustanoviteljic javnega zavoda in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter interni akti javnega zavoda.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda in vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– odloča o najemanju kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja delavcev zavoda, ki jim je delovno razmerje prenehalo iz poslovnih razlogov,
– daje ustanoviteljicam predlog o razporeditvi presežka in kritju izgube,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
Svet zavoda lahko odloča, če so na seji navzoči predstavniki, ki skupno predstavljajo več kot polovico glasov.
Svet odloča z navadno večino glasov prisotnih članov.
Statut in statutarne spremembe, imenovanje direktorja in vršilca dolžnosti direktorja, razvojni plan, finančni načrt, letno poročilo ter odločitve o pokrivanju izgube sprejema svet z najmanj 75% vseh glasov.
Direktor
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
12. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Pogoji za imenovanje se določijo s statutom.
Strokovni svet
13. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
14. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka ustanoviteljice zavodu zagotavljajo premično premoženje, s katerim je zavod že upravljal do uveljavitve tega odloka.
Ustanoviteljice z uveljavitvijo tega odloka dajejo javnemu zavodu v upravljanje in uporabo prostore za opravljanje dejavnosti ter pripadajoče funkcionalno zemljišče, in sicer:
– Občina Divača: prostore lekarniške podružnice v prostorih Zdravstvenega doma Divača, Ul. 1. maja 1, parc. št. 1014/7, k.o. Divača, v izmeri 39,30 m2 notranjih površin;
– Občina Ilirska Bistrica: prostore lekarne in uprave zavoda, Gregorčičeva cesta 8/a, parc. št. 73/14, k.o. Trnovo, v izmeri 351,31 m2 notranjih površin;
– Občina Komen: prostore lekarniške podružnice v Komnu, Komen 118, parc. št. 1866/1 in 1866/3, obe k.o. Komen, v izmeri 76,60 m2 notranjih površin;
– Občina Pivka: prostore lekarne v prostorih Zdravstvenega doma Pivka, Kolodvorska 24, parc. št. 4235/9, k.o. Petelinje, v izmeri 83,60 m2 notranjih površin;
– Občina Sežana: prostore lekarne v Sežani, Partizanska cesta 25, parc. št. 4010/3, k.o. Sežana, v izmeri 312,34 m2 notranjih površin;
– Občina Postojna: prostore lekarne v prostorih Zdravstvenega doma Postojna, Prečna ulica 2, parc. št. 1024, k.o. Postojna, v izmeri 398,40 m2 notranjih površin.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, za pravne posle v zvezi z obstoječim nepremičnim premoženjem mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice – lastnice nepremičnine, za pravne posle z novimi nepremičninami pa soglasje ustanoviteljic v takšnem obsegu, da bo soglasje za pravni posel izdalo več kot 75% lastniških deležev.
Ustanoviteljice morajo pred morebitno odtujitvijo opredmetenih nepremičnin, ki jih zavod uporablja za opravljanje svoje dejavnosti zagotoviti zavodu ustrezne nadomestne prostore.
SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov,
– od zavarovalnic na osnovi pogodb o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju uporabnikov,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in tem odlokom.
RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju javne službe zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic na podlagi 23. člena tega odloka.
17. člen
Ustanoviteljice niso odgovorne za obveznosti zavoda.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju na področju javne službe zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu se pokriva v skladu z zakonom o računovodstvu in slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za javne zavode.
18. člen
Primanjkljaj, ki ga za posamezne lekarne ali podružnice izkaže zavod v posameznem obračunskem obdobju, se krije na sledeči način:
Če zavod v letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, mora sorazmerni del stimulacije, ki ustreza višini izgube pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju.
V primeru, da izgube posamezne lekarne ni mogoče sanirati v breme sredstev za plače iz naslova stimulacije zaposlenih oziroma ta ni bila izplačana, se manjkajoči del sredstev za sanacijo izgube krije iz presežka prihodkov nad odhodki poslovanja celotnega zavoda.
V primeru, da izgube posamezne podružnice ni mogoče sanirati v breme sredstev za plače iz naslova stimulacije zaposlenih oziroma ta ni bila izplačana, se manjkajoči del sredstev za sanacijo izgube krije iz presežka prihodkov nad odhodki poslovanja matične lekarne, če pa tudi ta presežek ne zadošča za kritje izgube, se izguba krije iz presežka prihodkov nad odhodki poslovanja celotnega zavoda.
Podrobnejši način kritja primanjkljaja se določi s statutom.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Premoženje zavoda je v lasti ustanoviteljic.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga samostojno, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljic.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
20. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
21. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno dostaviti podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.
22. člen
Zavod se lahko z ustanoviteljicami dogovori za izvajanje dejavnosti iznad zagotovljenega programa, ki ga mora zavod v skladu z veljavnimi normativi in standardi lekarniške dejavnosti opravljati kot javno službo.
V primeru iz prejšnjega odstavka pokriva stroške nadstandardnih programov ustanoviteljica, ki se je za izvedbo programa dogovorila.
23. člen
Zavod mora od ustanoviteljic poleg drugih soglasij določenih s tem odlokom pridobiti še:
– soglasje k statutu,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k zadolževanju javnega zavoda,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja in
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti.
Smatra se, da je izdano soglasje k statutu, statutarnim spremembam, zadolževanju javnega zavoda ter imenovanju in razrešitvi direktorja pridobljeno, če je soglasje izdalo vsaj 5 občin ustanoviteljic.
Smatra se, da je javni zavod pridobil soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti, če je soglasje izdalo vsaj 5 občin ustanoviteljic, razen v primeru:
– soglasja za ukinitev obstoječih lekarn in podružnic in
– soglasja za prenehanje delovanja javnega zavoda.
V primeru iz prve alinee tega odstavka se smatra, da je izdano soglasje, če je soglasje izdalo vsaj 5 občin ustanoviteljic, med katerimi je soglasje izdala tudi občina ustanoviteljica po sedežu lekarne ali podružnice, katere ukinitev je predmet izdaje soglasja.
V primeru iz druge alinee tega odstavka se smatra, da je izdano soglasje, če so soglasje izdale vse občine ustanoviteljice.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasij iz prejšnjih odstavkov v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se smatra, da so soglasje izdale.
Oblika in vsebina vloge za pridobitev soglasij ter obvezne priloge se določijo s statutom.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC
24. člen
Nepremično premoženje za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 14. člena tega odloka je last posamezne ustanoviteljice po teritorialnem principu lokacije nepremičnine. Stanovanjski objekti, ki jih je na dan uveljavitve tega odloka vodil javni zavod kot lastna osnovna sredstva, postanejo z uveljavitvijo tega odloka last občine ustanoviteljice po teritorialnem principu lokacije nepremičnine, in sicer:
– stanovanje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v Ilirski Bistrici, Vojkov drevored 2, parc. št. 3140, k.o. Trnovo, v izmeri 20,50 m2 notranjih površin;
– stanovanje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v Pivki, Postojnska 7, parc. št. 1025/1, k.o. Petelinje, v izmeri 60,38 m2 notranjih površin;
– stanovanje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v Sežani, Ivana Rozmana 7, parc. št. 4286 in 4227/4, k.o. Sežana, v izmeri 49,83 m2 notranjih površin;
– stanovanje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v Postojni, Kolodvorska 1/a, parc. št. 3044, k.o. Postojna, v izmeri 25,60 m2 notranjih površin.
Finančna sredstva, oprema, zaloge in drugo premično premoženje zavoda je last ustanoviteljic v razmerju, ki ga določajo lastniški deleži.
Lastniški deleži ustanoviteljic so določeni skladno z revalorizirano višino prihodkov posameznih poslovalnic v obdobju 1994–2000.
Lastniški deleži so določeni tudi z upoštevanjem dejstva, da je oprema, ki je bila v bilanci stanja vrednosti osnovnih sredstev brez objektov na dan 1. 1. 1994 podlaga za določitev lastninskih deležev v Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih ustanoviteljev javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica z dne 2. 11. 1994 popolnoma amortizirana, in ne predstavlja nikakršne sedanje vrednosti, neodpisana vrednost stanovanjskih prostorov iz prej navedene bilance stanja pa je minimalna in kot podlaga za določitev lastninskih deležev zanemarljiva ter se jo kot tako posebej ne upošteva.
Lastniški deleži z upoštevanjem meril iz tretjega in četrtega odstavka tega člena tako znašajo:
– Občina Divača                     3,21%
– Občina Ilirska Bistrica               26,36%
– Občina Komen                     5,28%
– Občina Pivka                     7,63%
– Občina Postojna                   31,24%
– Občina Sežana                    26,28%.
Občini Postojna in Pivka lahko svoj skupni lastniški delež v višini 38,87% razdelita skladno z medsebojnim sporazumom o delitvi premoženja in ureditvi drugih medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ali drugače s podpisom posebne pogodbe.
Z uskladitvenimi pogodbami za prenos stanovanjskega fonda med posameznimi občinami ustanoviteljicami in javnim zavodom se uredi tudi vprašanje morebitne prednostne pravice pri dodelitvi stanovanja uslužbencem javnega zavoda, skladno z akti posamezne občine ustanoviteljice.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda sprejme statut v roku 3 mesecev po sprejemu tega odloka.
26. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
27. člen
Lastniški deleži iz 24. člena tega odloka se uporabljajo za interni obračun pokrivanja stroškov delovanja skupnih služb zavoda in drugih skupnih stroškov zavoda.
Premoženjska bilanca št. 014-27/2006-1 z dne ________ je priloga tega odloka.
28. člen
Zavod mora uskladiti organizacijo dela ter oblikovati organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica se vpiše v sodni register in je pravni naslednik Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod številko 1/05421/00 ter prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
30. člen
Odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok objavi v Uradnem listu RS Občina Ilirska Bistrica, kot ustanoviteljica s sedežem javnega zavoda.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica številka 50/1/91-3/1 z dne 30. 3. 1993 (Uradne objave, št. 4/93) in Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljev javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, št. 108-1/94-10 z dne 2. 11. 1994.
32. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0010/2007-13
Divača, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
Št. 014-39/2007
Ilirska Bistrica, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
Št. 17201-03/2007-4
Komen, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
Št. 03201-9/2007
Pivka, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Št. 007-1/2008
Postojna, dne 15. januarja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Št. 032-9/2007-4
Sežana, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
  Priloga

 PREMOŽENJSKA BILANCA JAVNEGA ZAVODA KRAŠKE LEKARNE (priloga k
  Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska
              Bistrica)

  1. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica upravlja in
gospodari z naslednjim nepremičninami, ki jim jih za
opravljanje dejavnosti zagotavljajo občine ustanoviteljice:
  Občina Divača:
  Prostori lekarniške podružnice v prostorih Zdravstvenega
doma Divača, Ul. 1. maja 1, parc. št. 1014/7, k.o. Divača, v
izmeri 39,30 m2 notranjih površin.
  Občina Ilirska Bistrica:
  Prostori lekarne in uprave zavoda, Gregorčičeva cesta 8/a,
parc. št. 73/14, k.o. Trnovo, v izmeri 351,31 m2 notranjih
površin.
  Občina Komen:
  Prostori lekarniške podružnice v Komnu, Komen 118, parc. št.
1866/1 in 1866/3, obe k.o. Komen, v izmeri 76,60 m2 notranjih
površin.
  Občina Pivka:
  Prostori lekarne v prostorih Zdravstvenega doma Pivka,
Kolodvorska 24, parc. št. 4235/9, k.o. Petelinje, v izmeri
83,60 m2 notranjih površin.
  Občina Sežana:
  Prostori lekarne v Sežani, Partizanska cesta 25, parc. št.
4010/3, k.o. Sežana, v izmeri 312,34 m2 notranjih površin.
  Občina Postojna:
  Prostori lekarne v prostorih Zdravstvenega doma Postojna,
Prečna ulica 2, parc. št. 1024, k.o. Postojna, v izmeri 398,40
m2 notranjih površin.
  2. Nepremičnine iz 1. točke, ki se dodeljujejo javnemu
zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica v upravljanje in
gospodarjenje, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot splošno
ljudsko premoženje ali družbena lastnina v upravi posamezne
občine ustanoviteljice oziroma javnega zavoda Kraške lekarne
Ilirska Bistrica ter njenih prejšnjih statusnih oblik, je treba
po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)
prenesti oziroma vpisati lastninsko pravico v korist občine
ustanoviteljice po teritorialnem principu nepremičnine.

AAA Zlata odličnost