Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5057. Odlok o priznanjih Občine Pivka, stran 15428.

Na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) in 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99 in 55/06) je Občinski svet Občine Pivka na 17. redni seji dne 12. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Pivka
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, način, postopek podeljevanja priznanj ter oblika in način vodenja evidence Občine Pivka.
2. člen
Občina Pivka podeljuje priznanja Občine Pivka za izredne zasluge in dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka občine in širše skupnosti.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen
Občinski svet Občine Pivka z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezna finančna sredstva za izvedbo postopka podelitve priznanj Občine Pivka.
4. člen
Priznanja Občine Pivka so:
1. častni občan Občine Pivka,
2. plaketa Občine Pivka,
3. priznanje Občine Pivka.
5. člen
1. Častni občan Občine Pivka
Naziv častnega občana Občine Pivka se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana Občine Pivka se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu Občine Pivka. Priznanje se podeljuje izjemoma.
6. člen
Častnemu občanu Občine Pivka se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, formata A4, na kateri je napis »ČASTNI OBČAN OBČINE PIVKA«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika ter kratka obrazložitev. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je napisano »ČASTNI OBČAN OBČINE PIVKA«, k listini je priložena pozlačena ploščica z odtisnjenim simbolom, ki predstavlja Občino Pivka (grb Občine Pivka), v katero se vgravira ime in priimek častnega občana, napis »ČASTNI OBČAN OBČINE PIVKA« in »DATUM PODELITVE«. Ploščica je vložena v modro škatlo.
7. člen
2. Plaketi Občine Pivka se podeljujeta:
– posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Pivka,
– podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Občine Pivka.
Plaketi se lahko podelita izmenično na vsaki dve leti, in sicer ena po prvi alineji in ena po drugi alineji prejšnjega odstavka tega člena.
8. člen
Plaketa vsebuje listino formata A4, na katerem je napis »PLAKETA OBČINE PIVKA«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika, oziroma naziv pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je napisano »PLAKETA OBČINE PIVKA«. K listini je priložena plošča z odtisnjenim simbolom Občine Pivka (grb Občine Pivka), ki je vložena v modro škatlo dimenzije »18 x 13 cm« ter pozlačena ploščica z napisom »ime in priimek dobitnika nagrade, namen nagrade in datum oziroma leto podelitve«. Na škatli je napis »PLAKETA OBČINE PIVKA.«
9. člen
3. Priznanje Občine Pivka:
Priznanje Občine Pivka se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov, skupinam, organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam. V posameznem letu se podeli največ dve priznanji.
10. člen
Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je napis »PRIZNANJE OBČINE PIVKA«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika, naziv združenja občanov ali pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v modro mapo, na kateri je napis »PRIZNANJE OBČINE PIVKA«. Dobitnik prejme tudi simbolično protokolarno darilo.
11. člen
Priznanja Občine Pivka se lahko podeljuje tudi posameznikom, ki niso občani Občine Pivka, so bili rojeni na območju Občine Pivka ali so določen čas živeli na območju Občine Pivka in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu Občine Pivka.
12. člen
Priznanja podeli Občinski svet Občine Pivka s sklepom, na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za podelitev priznanj Občine Pivka. Priznanja Občine Pivka se v primeru drugega odstavka 2. člena podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči občinski svet na predlog komisije za podelitev priznanj Občine Pivka ali župana Občine Pivka.
13. člen
Komisijo za podelitev priznanj imenuje Občinski svet Občine Pivka. Komisijo naj sestavlja sedem članov s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat članov občinskega sveta. Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka objavi javni razpis za predloge podelitev priznaj in pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta. Člani komisije ne morejo biti predlagani za priznanja.
14. člen
Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Pivka se objavi v glasilih, ki pokrivajo delovanje Občine Pivka (Notranjsko kraške novice, Prestop, Primorske novice …) in mora vsebovati naslednje podatke:
– področja za katera se priznanja podeljujejo,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za vložitev predlogov.
Razpis se objavi vsaj dva meseca pred podelitvijo priznanj, če Občinski svet Občine Pivka s sklepom ne določi drugače.
15. člen
Svečano podelitev občinskih priznanj Občine Pivka praviloma opravi župan Občine Pivka, ob občinskem prazniku.
16. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Pivka lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke ter društva iz območja Občine Pivka. Pobuda mora biti pisno utemeljena v obrazcu »Predlog za podelitev priznanj Občine Pivka za leto ____« in mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv in točen naslov predlagatelja,
– ime in priimek oziroma naziv in točen naslov kandidata za priznanje,
– navedbo vrste priznanja,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Obrazec je na voljo na internetni strani Občine Pivka in v sprejemni pisarni Občine Pivka.
17. člen
Za izdelavo priznanj, simbolov in protokolarnih daril skrbi občinska uprava Občine Pivka.
18. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi v občinskem uradu evidenca v knjigi, kjer se vpišejo podatki o dobitnikih priznanj:
– zaporedna številka,
– ime in priimek oziroma naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje Občinskega sveta Občine Pivka, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
– datum podelitve priznanja,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno ter kdo je pobudnik oziroma predlagatelj.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-17/2008
Pivka, dne 12. novembra 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost