Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5020. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje«, stran 15365.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Obrtna cona 16/c Stransko Polje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno investicijo v komunalno infrastrukturo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Ivančna Gorica in investitorji objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitorji bodo lahko skladno s pogodbo opremili območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje obravnavane obrtne cone obsega prostor na jugozahodu naselja Ivančna Gorica, južno od železniške proge in zahodno od obstoječe obrtne cone. Na jugu območje meji na novo, tako imenovano zahodno obvoznico in na zahodu na regulirano strugo Stiškega potoka.
Območje obsega parcele ali dele parcel št.: 1/9, 1/1, 1/39, 840/6, 1/5, 5/1, 5/2, 4, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7/4, 7/5, 7/6, 8/4, 8/5, 9/2, vse k.o. Gorenja vas. Območje opremljanja meri približno 4,33 ha.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Predvidena prometna in komunalna infrastruktura se bo navezovala na obstoječo infrastrukturo, ki se nahaja na robu območja.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zagotovljena naslednja komunalna oprema:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– javna razsvetljava ter
– telekomunikacijsko omrežje.
Priključitev na elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje urejajo investitorji sami v dogovoru z upraviteljema obeh omrežij.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v komunalno opremo za vsako vrsto komunalne opreme posebej obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 1.532.979 EUR po cenah september 2008 in obsegajo stroške projektne dokumentacije, stroške gradnje komunalne opreme in stroške odkupa zemljišč. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za 30% in znašajo 1.073.086 EUR.
Tabela: Stroški za gradnjo nove infrastrukture (v EUR)
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Postavka             |  Skupni  | Obračunski |
|                 |  stroški  |  stroški  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|1. Cestno omrežje        | 1.052.624  |  736.837  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|2. Vodovodno omrežje       |  181.709  |  127.196  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|3. Kanalizacijsko omrežje    |  244.608  |  171.226  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|4. Javna razsvetljava      |   54.038  |  37.827  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Skupaj              | 1.532.979  | 1.073.086  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalci na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja. Kolikor bo prišlo do podpisa pogodbe o opremljanju z zavezanci pa bodo izvedbo financirali zavezanci sami namesto plačila komunalnega prispevka.
10. člen
(terminski plan)
Predviden je naslednji terminski plan:
– pridobitev zemljišč           december 2008
za izgradnjo komunalne opreme
– izdelava potrebne projektne       januar 2009
dokumentacije
– gradnja komunalne opreme        maj–december 2009
– tehnični pregled in izdaja uporabnega  december 2009
dovoljenja
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,7 : 0,3
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto
za novo infrastrukturo
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Infrastruktura          |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                 |  (EUR/m2) |  (EUR/m2) |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|1. Cestno omrežje         |  21,405  |  30,578  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|2. Vodovodno omrežje       |   3,695  |   5,279  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|3. Kanalizacijsko omrežje     |   4,974  |   7,106  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|4. Javna razsvetljava       |   1,099  |   1,570  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
|Skupaj              |  31,173  |  44,533  |
+----------------------------------+-------------+-------------+
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na datum september 2008.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se lahko po dogovoru med občino in zavezanci s pogodbo o opremljanju določi, da opremljanje območja s komunalno opremo prevzamejo investitorji objektov v območju opremljanja. V tem primeru se finančne obremenitve investitorjev, ki bi jih morala prevzeti občina odštejejo od predpisanih dajatev občini.
Na podlagi pogodbe o opremljanju bodo investitorji lahko opremili območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorjem pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bodo investitorji le-to brezplačno predali upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da so investitorji v naravi poravnali del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0046/2005-31
Ivančna Gorica, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti