Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, stran 14206.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO, 15/03 – ZOPA), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 30. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se v 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02) doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod deluje tudi na področju organiziranja in izvajanja mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina. S tem na zavod preidejo dosedanja vloga, naloge in aktivnosti Centra mladinskih dejavnosti Ajdovščina in del nalog in aktivnosti Mladinskega sveta Ajdovščina, ki so predmet posebne pogodbe.«
2. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»Zavod ima za področje mladinske dejavnosti organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina, ki ga uporablja poleg imena zavoda.«
3. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na področju mladinske dejavnosti javni zavod ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih, vzpodbujanja ustvarjalnosti mladih ter zagotavljanja osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev in uveljavitev njihovih idej in interesov ter upravlja z objekti za mladinsko dejavnost, ki so mu dani v upravljanje.«
4. člen
V 9. členu se prvi stavek pred dvopičjem spremeni tako, da se glasi: »Na področju športa javni zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Na področju mladinske dejavnosti javni zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti:
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti, organizacije, društva in posamezniki, ter pri tem nudi organizacijsko in tehnično pomoč;
– izvaja programe za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirane preventivne programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
– organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, informira in svetuje mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, predvsem z namenom zmanjševanja socialne izključenosti mladih;
– upravlja objekte, ki so mu s pogodbo ali sklepom preneseni v upravljanje, svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju;
– razvija in izvaja programe mladinskega turizma in mladinskih izmenjav, informira oziroma posreduje informacije o prostorskih kapacitetah oziroma rezervacijah počitniških in prometnih možnosti, namenjenih mladim;
– prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve ter predavanja, tečaje, seminarje, srečanja in druge oblike prostovoljnega dela za mlade;
– sodeluje s sorodnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, s humanitarnimi in drugimi organizacijami, zavodi, društvi, posamezniki pri osveščanju mladih oziroma okolja, v katerem živijo;
– spodbuja raziskovalno delo mladih, mladinsko delo in neformalno izobraževanje mladih;
– spodbuja aktivno participacijo mladih v družbeno dogajanje, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;
– spremlja, analizira naloge na področju mladinskih dejavnosti, pripravlja in izvaja letne akcijske načrte, zbira in posreduje podatke za potrebe informatike na področju mladih;
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih, pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.«
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda po standardni klasifikaciji so:
– 55.204    Planinski domovi in mladinska prenočišča
– 55.209    Druge nastanitve za krajši čas
– 55.300    Dejavnost avtokampov, taborov
– 56.102    Okrepčevalnice in drugi obrati
– 56.300    Strežba pijač
– 58.110    Izdajanje knjig
– 58.120    Izdajanje imenikov in adresarjev
– 58.130    Izdajanje časopisov
– 58.140    Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190    Drugo založništvo
– 59.110    Produkcija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj
– 59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
– 60.100    Radijska dejavnost
– 62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
– 63.120    Obratovanje spletnih portalov
– 63.990    Drugo informiranje
– 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
– 68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
– 69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
– 72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
        področjih naravoslovja in tehnologije
– 72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
– 73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
– 77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
– 77.290    Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
        najem in zakup
– 78.100    Dejavnost pri iskanju zaposlitve
– 79.110    Dejavnost potovalnih agencij
– 79.120    Dejavnost organizatorjev potovanj
– 79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
– 81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
– 85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
– 85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– 88.999    Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
        brez nastanitve
– 90.010    Umetniško uprizarjanje
– 90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
– 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110    Obratovanje športnih objektov
– 93.130    Obratovanje fitnes objektov
– 93.190    Druge športne dejavnosti
– 93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.040    Dejavnost za nego telesa
– 96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
        nerazvrščene.
Javni zavod lahko razširi ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.«
6. člen
Doda se 14.a člen, ki se glasi:
»NOE ima vodjo enote, ki organizira in vodi njeno delo v okviru zavoda.«
7. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov, od tega:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– enega predstavnika delavcev, ki ga izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,
– enega predstavnika izvajalcev letnega programa športa, ki ga imenuje občinski svet, na predlog športnih društev in šol,
– enega predstavnika mladine, ki ga imenuje občinski svet, na predlog Mladinskega sveta Ajdovščina.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Strokovni svet javnega zavoda šteje sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev javnega zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja športa ter področja delovanja z mladimi.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Z organizacijo NOE postane javni zavod delni pravni naslednik Mladinskega sveta Ajdovščina, matična številka: 1757008, in sicer v delu dejavnosti, nalog in aktivnosti, ki po posebni pogodbi preidejo na zavod. Za te dejavnosti, naloge in aktivnosti prevzame javni zavod vse pravice in obveznosti.
10. člen
Zavod prevzame v delovno razmerje delavce Centra za socialno delo, ki so opravljali delo v enoti Center mladinskih dejavnosti. Zavod prevzame premoženje in druga sredstva za delo, ki jih je uporabljala enota Center mladinskih dejavnosti v Centru za socialno delo.
11. člen
Direktor opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno oblikovati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tako, da se v svet zavoda imenuje še predstavnik mladine za čas do izteka mandata sedanjemu svetu zavoda, ostali člani sedanjega sveta zavoda pa nadaljujejo funkcijo do izteka sedanjega mandata.
Novo oblikovani svet zavoda je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte, ki jih sprejema, v roku treh mesecev, in v nadaljnjih treh mesecih imenovati strokovni svet v skladu s tem odlokom. Z dnem oblikovanja novega strokovnega sveta, preneha mandat sedanjemu strokovnemu svetu.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-02/2002
Ajdovščina, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost