Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

410. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe«, stran 957.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in 60/07) so Občinski svet Mestne Občine Slovenj Gradec na podlagi 48. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) na 10. redni seji, dne 4. 9. 2007, Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi 48. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/99, 20/00 in 18/02) na 11. redni seji, dne 17. 12. 2007, Občinski svet Občine Muta na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 16/99, 18/00, 24/02, 3/03, 23/06 in 5/07) na 8. redni seji, dne 27. 9. 2007, Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) na 12. redni seji, dne 22. 11. 2007, ter Občinski svet Občine Vuzenica na 8. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe«
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Urad za pripravo projektov in redarsko službo« kot organ skupne občinske uprave za področje priprave projektov za prijavo na razpis za pridobivanje sredstev in za izvrševanje nalog na področju občinskega redarstva.
2. člen
Urad za pripravo projektov in občinsko redarstvo je organiziran kot ena izmed notranjih organizacijskih enot Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
Ustanoviteljice so:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
2. Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
3. Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
4. Občina Mislinja, Šolska ulica 34, 2382 Mislinja
5. Občina Vuzenica, Mladinska ul. 1, 2367 Vuzenica.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje urada uredile z dogovorom, ki ga bodo podpisali župani s soglasjem občinskega sveta.
2. NALOGE IN DELO URADA
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa urad kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada.
Urad v okviru svoje pristojnosti opravlja naloge s področja priprave projektov za pridobivanje sredstev na razpisih in za opravljanje občinskega redarstva.
Naloge skupnega organa:
1. Področje priprave projektov:
– priprava in spremljanje projektov na področju javnih gospodarskih služb,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih ustanov.
2. Občinsko redarstvo:
– nadzor mirujočega prometa,
– naloge s področja prekrškovnega organa.
5. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo urad izvajal za posamezno občino, opredeli v dogovoru iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
6. člen
Upravni akti, ki jih izdajajo javni uslužbenci urada, imajo v glavi naziv in ime krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Javni uslužbenci urada morajo pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine oziroma tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo določeno področje njihovega dela, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Javni uslužbenci urada odgovarjajo za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine oziroma tajniku te občine.
7. člen
Delo urada skladno s pooblastili vodi vodja urada, ki ga imenuje in razrešuje župan Mestne občine Slovenj Gradec, po predhodnem soglasju županov ostalih občin ustanoviteljic.
Vodja urada predstavlja in zastopa urad, organizira opravljanje nalog urada ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
8. člen
Delo v okviru urada se bo opravljalo z zaposlenimi v uradu, po potrebi pa tudi pogodbeno z ustreznimi zunanjimi izvajalci, skladno s predpisi.
3. SREDSTVA ZA DELO URADA
9. člen
Za področje priprave projektov se sredstva za delo urada zagotovijo v proračunih ustanoviteljic, in sicer na podlagi deleža posamezne občine glede na število prebivalcev do števila vseh prebivalcev.
Podrobneje se bo način financiranja določil z dogovorom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
4. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Mestna občina Slovenj Gradec se zaveže za potrebe ostalih občin ustanoviteljic zaposliti dogovorjeno število javnih uslužbencev.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz urada tako, da svojo namero pisno poda županu Mestne občine Slovenj Gradec. Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do urada in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe« na podlagi sklepa občinskega sveta zainteresirane občine in sklepa občinskega sveta občin ustanoviteljic.
V primeru pristopa nove občine se ustrezno spremeni prvi odstavek 3. člena tega odloka ter dogovor iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka. Prav tako preneha veljati odlok, ki je veljal pred pristopom nove občine.
12. člen
Urad prevzame od občin ustanoviteljic upravne in druge naloge ter pristojnosti in prične z delom za posamezno občino skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
5. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe (Uradni list RS, št. 96/06).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu zadnje občine ustanoviteljice.
Št. 007-7/2006
Slovenj Gradec, dne 4. septembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 032-0003/2007-02
Radlje ob Dravi, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
Št. 00714-85/2007
Muta, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Št. 069-01/2007
Mislinja, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
Št. 032-8-6/07
Vuzenica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Vuzenica
Miran Kus l.r.

AAA Zlata odličnost