Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4060. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 12961.

Na podlagi in zaradi izvajanja prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 32/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07 in 32/08 – odl. US) se v 3. členu v prvi alinei besedilo »prosto živeče žive in mrtve živali« nadomesti z besedilom »žive in mrtve živali prosto živečih vrst«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se:
– tretja alinea spremeni tako, da se glasi: »– zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo, ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska, in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje,«,
– v četrti alinei črta beseda »ali« na koncu besedila,
– v peti alinei pika nadomesti z vejico, za katero se doda beseda »ali«,
– doda nova šesta alinea, ki se glasi: »– selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem, pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »velike zveri in«.
3. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(selektivni in omejeni odvzem živali iz narave)
(1) Odvzem živali, razen ptic iz narave iz šeste alinee prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko izvede tudi na podlagi predpisa ministra, s katerim se določi obseg selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave, ki se izvede z načrtovano usmrtitvijo (odstrelom) na podlagi strokovnega mnenja iz 8. člena te uredbe. Če je za zagotavljanje ugodnega stanja živalskih vrst sprejeta strategija, akcijski načrt ali drug programski akt, mora biti predpis v skladu s tem aktom.
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi drugi pogoji odvzema živali iz narave iz prejšnjega člena, zlasti:
– način določitve obsega odvzema živali iz narave,
– podrobnejši način odvzema živali iz narave in
– spremljanje odvzema in vodenje evidenc o odvzetih živalih iz narave.«.
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku za besedo »mora« doda besedilo »na podlagi ugotovitev o stanju vrste v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanja narave«.
V četrtem odstavku se besedilo »Republike Slovenije za gozdove« nadomesti z besedilom »za gozdove Slovenije«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Organizacija, pristojna za lovstvo, pošlje ministrstvu strokovno mnenje iz četrtega odstavka tega člena vsako leto najpozneje do 15. decembra.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 24. oktobra 2008.
Št. 00719-91/2008/7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0158
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti