Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3572. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 11610.

Na podlagi 33. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) se v 1. členu za prvim odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ta pravilnik ureja tudi uveljavljanje oprostitve plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec in sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna.
Določbe II., III., IV. in IV.A poglavja pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za starše, ki imajo otroke vključene v zasebni vrtec, ki se financira na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o vrtcih oziroma pri zasebniku, ki je v skladu s 37. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.«
2. člen
Za sedmim odstavkom 3. člena se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»Pri določitvi plačilnega razreda se lahko upoštevajo tudi občinski akti, ki določajo znižanje plačil staršev, tako da se plačilni razred, ki je staršem določen v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena, zniža.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni.«
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se peta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– otroškega dodatka in dodatka za veliko družino.«
5. člen
V četrtem odstavku 6. člena se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: »Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke za socialno varnost.«
6. člen
Drugi odstavek 12. člena se črta.
7. člen
Naslov poglavja »IV. UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA« se spremeni, tako da se glasi: »IV. UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA IN UVELJAVLJANJE OPROSTITVE PLAČILA ZA DRUGEGA IN NADALJNJE OTROKE IZ ISTE DRUŽINE, KI SO HKRATI VKLJUČENI V VRTEC«.
8. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vloga za znižano plačilo se uveljavlja pri pristojnem občinskem organu. Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, v vrtcu, v katerega je vključen otrok, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu.«
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
V novem četrtem odstavku se črta besedilo: »Podatke, ki štejejo za davčno tajnost, si občinski organ pridobi, če ga vlagatelj oziroma vsak družinski član za to posebej pisno pooblasti«.
Novi šesti in sedmi odstavek se spremenita, tako da se glasita:
»Za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj v vlogi navede podatke, iz katerih je razviden status osebe, tako da jih lahko uradna oseba preveri v uradnih evidencah. Če podatkov ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, predloži ustrezno dokazilo vlagatelj.
Vlagatelju, ki za družinske člane iz prejšnjih dveh odstavkov ne navede podatkov, na podlagi katerih lahko uradna oseba ugotovi oziroma preveri njihov status v uradnih evidencah, se določi polno plačilu.«
9. člen
Za 13. členom se dodata novi 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika vlagatelju ob naslednji uveljavitvi znižanega plačila za vrtec ni potrebno v obrazcu izpolniti podatka o njegovi EMŠO in davčni številki ter podatka o EMŠO in davčni številki otrok, če so bili ti podatki že navedeni v prvi vlogi, na podlagi katere je bila izdana odločba o znižanem plačilu.
13.b člen
Obrazec vloge za znižano plačilo je dostopen v izbranem vrtcu, na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in na državnem portalu E-uprava.«
10. člen
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna oziroma vlagatelj ne predloži dokazil iz 13. člena tega pravilnika ali ne navede podatkov o tem, pri katerih organih si lahko pristojni organ pridobi podatke za določitev znižanega plačila, pristojni organ vlagatelja opozori na pomanjkljivost in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga ni v tem roku dopolnjena, organ s sklepom zavrže vlogo.«
11. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Če starši vključijo v vrtec še drugega oziroma nadaljnjega otroka in jim je za starejšega otroka že določeno plačilo za vrtec, uveljavljajo oprostitev plačila za mlajšega otroka pri pristojnem organu občine, ki je izdal odločbo za starejšega otroka na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Vloga vsebuje:
– podatek o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasno prebivališče) in EMŠO,
– ime in priimek, EMŠO in naslov prebivališča mlajšega otroka,
– navedbo vrtca in programa, v katerega bo vključen mlajši otrok,
– ime, priimek in naslov prebivališča starejšega otroka, za katerega je že izdana odločba o znižanem plačilu,
– navedba vrtca, v katerega je vključen starejši otrok.«
12. člen
V 15. členu se za besedama »znižano plačilo« doda besedilo »in oprostitev plačila za mlajšega otroka«.
13. člen
V tretjem odstavku 18. člena se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: »Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, razen v primeru spremembe stalnega prebivališča in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.«
14. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se plačilo staršev sofinancira iz državnega proračuna, se odločba vroči tudi ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo. Za način sofinanciranja plačil staršev za vrtec se uporabljajo določbe pravilnika, izdanega na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih.«
15. člen
Za 21. členom se doda novo poglavje »IV. A SOFINANCIRANJE PLAČIL STARŠEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA« in novi 21.a, 21.b in 21.c člen, ki se glasijo:
»21.a člen
Na podlagi odločbe, s katero je staršem določeno znižano plačilo, ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, zagotavlja sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka v javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo, tako da se za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine od 1. septembra 2008 dalje zagotavljajo sredstva v celotni višini plačila, ki je določeno staršem z odločbo.
21.b člen
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo zagotavlja sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, ki imajo otroke vključene v zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih, tako da za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, od 1. septembra 2008 dalje zagotavlja sredstva v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri je sedež zasebnega vrtca. Če je dejansko plačilo staršev v zasebnem vrtcu nižje kot bi bilo v javnem vrtcu, se sofinancira plačilo staršev v višini plačila, veljavnega v skladu s ceno zasebnega vrtca.
Osnova za izračun se določi za posameznega otroka upravičenca, na podlagi cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri je sedež zasebnega vrtca.
21.c člen
Če ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, pri preverjanju podatkov iz evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev s podatki iz uradnih evidenc ugotovi neskladje podatkov, tako da bi bilo treba izdati drugačno odločbo, ker vlagatelj ni upravičen do znižanega plačila oziroma oprostitve plačila ali je upravičen do drugačnega plačilnega razreda, kot mu je določen z odločbo, o tem obvesti občino, ki je izdala odločbo.«
16. člen
V 23. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če starši ne uveljavljajo oprostitve plačila za drugega in nadaljnje otroke, jim pravica do brezplačnega vrtca ni priznana.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo: »Vrtec vsak mesec posreduje občini tudi seznam otrok, ki so se iz vrtca v preteklem mesecu izpisali.«
17. člen
Za poglavjem VI. POLNO PLAČILO se doda novo poglavje »VI. A PRENEHANJE VELJAVNOSTI ODLOČBE O DOLOČITVI PLAČILA« in 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Odločba o določitvi plačila preneha veljati v naslednjih primerih:
– z dnem izpisa starejšega otroka iz vrtca, če je vključen le en mlajši otrok iz iste družine,
– če se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila,
– z vključitvijo drugega otroka v vrtec.
V primerih iz prejšnjega odstavka izda občina novo odločbo na predlog stranke ali po uradni dolžnosti.«
18. člen
Obrazec vloge za znižano plačilo vrtca (Obrazec VRT/1) in Navodila za izpolnjevanje vloge za znižano plačilo vrtca se nadomestita z novim obrazcem in navodili, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Pravnomočne odločbe o znižanem plačilu, ki so bile vlagateljem na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) že izdane za obdobje od 1. januarja 2008 dalje in iz njih izhaja določeno znižano plačilo za dva ali več otrok, ki so hkrati vključeni v vrtec iz iste družine, se uporabljajo kot pravna podlaga za oprostitev plačila za vrtec za mlajše otroke od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008, kot to določa četrti odstavek 32. člena v povezavi z 31. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08).
Odločbe iz prejšnjega odstavka občine posredujejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo najkasneje do 30. septembra 2008.
Starši, ki še nimajo izdane odločbe o znižanem plačilu oziroma imajo izdano odločbo o znižanem plačilu le za starejšega otroka in bodo imeli s 1. septembrom 2008 v vrtec vključena najmanj dva otroka, vložijo vlogo za določitev znižanega plačila oziroma za oprostitev plačila za mlajšega otroka od navedenega datuma dalje v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 31. avgusta 2008.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2007
Ljubljana, dne 23. julija 2008
EVA 2007-3311-0058
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost