Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3012. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2007, stran 9455.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 94/07), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 27. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
      A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
KONTO    NAZIV                ZNESEK V EUR
------------------------------------------------------------
   I.   SKUPAJ PRIHODKI            1.937.999
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        1.549.207
   70   DAVČNI PRIHODKI            1.388.738
      (700+703+704+706)
      700 Davki na dohodek in dobiček    1.296.204
      703 Davki na premoženje          46.695
      704 Domači davki na blago in       45.839
      storitve
   71   NEDAVČNI PRIHODKI            160.469
      (710+711+712+713+714)
      710 Udeležba na dobičku in        33.351
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine          1.023
      712 Denarne kazni               0
      713 Prihodki od prodaje blaga       69.475
      in storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki        56.620
   72   KAPITALSKI PRIHODKI            51.294
      (720+721+722)
      720 Prihodki od prodaje          39.757
      osnovnih sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog         0
      722 Prihodki od prodaje          11.537
      zemljišč in nematerialnega
      premoženja
   73   PREJETE DONACIJE (730+731)          626
      730 Prejete donacije iz domačih       626
      virov
      731 Prejete donacije iz tujine         0
   74   TRANSFERNI PRIHODKI           336.872
      740 Transferni prihodki iz        336.872
      drugih javnofinančnih
      institucij
  II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      2.042.073
   40   TEKOČI ODHODKI              464.638
      (400+401+402+403+409)
      400 Plače in drugi izdatki        133.633
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       21.928
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in         303.138
      storitve
      403 Plačila domačih obresti        3.552
      409 Rezerve                2.387
   41   TEKOČI TRANSFERI             456.705
      (410+411+412+413)
      410 Subvencije              10.985
      411 Transferi posameznikom in      269.212
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim         23.470
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači         153.038
      transferi
   42   INVESTICIJSKI ODHKODKI (420)      1.023.048
      420 Nakup in gradnja osnovnih     1.023.048
      sredstev
   43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       97.681
      431 Investicijski transferi        56.789
      pravnim in fizičnim osebam
      432 Investicijski transferi        40.893
      proračunskim uporabnikom
  III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ(I.-
      II.)
      (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)         –104.074
------------------------------------------------------------
      B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
      NALOŽB
------------------------------------------------------------
  IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751)
   75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0
      750 Prejeta vračila danih           0
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih deležev        0
      V. DANA POSOILA IN POVEČANJE          0
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
      440 Dana posojila               0
      441 Povečanje kapitalskih           0
      deležev
  VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE
      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          0
  VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     –104.074
      PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
      SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
      (I.+IV.) – (II.+V.)
------------------------------------------------------------
      C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
  VIII.  ZADOLŽEVANJE (500)               0
   50   ZADOLŽEVANJE                  0
      500 Domače zadolževanje            0
  IX.   ODPLAČILO DOLGA (550)           20.631
   55   ODPLAČILO DOLGA              20.631
      550 Odplačilo domačega dolga       20.631
   X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      –20.631
  XI.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV     –124.705
      NA RAČUNIH (III. + VI. + X.) =
      (I. + IV. + VIII.) – (II. + V.
      + IV.)
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        183.629
      KONEC PRETEKLEGA LETA
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.      59.286
      12. 2007
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2007 v višini 59.286 EUR se vključijo v proračun Občine Sveta Ana za leto 2008.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 5.823 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v letu 2008.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-01/2008
Sveta Ana, dne 27. junija 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost