Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3001. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica, stran 9430.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu:
– z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16. 12. 2006, str. 3) – Uredba za skupinske izjeme,
– Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami),
– z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L 379, 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči za izvajanje programa ohranjanja in razvoj kmetijstva in podeželja se zagotavljajo v proračunu Občine Miren - Kostanjevica za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencioniranih storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe;
– »mikropodjetje« opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah in pomeni podjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril: število delavcev v poslovnem letu ne presega števila 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 milijona EUR, vrednost aktive ne presega 2 milijona EUR;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi dejavniki - OMD« opredeljuje Program razvoja podeželja Republike Slovenije, v skladu s 17. členom Uredbe ES, št. 1257/1999;
– »skupinske izjeme« so državne pomoči, ki jih pred izvajanjem ni potrebno priglasiti Evropski komisiji po tretjem odstavku 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Evropsko komisijo je o dodelitvi teh državnih pomoči potrebno obvestiti, le-ta pa jih objavi v Uradnem listu Evropske unije;
– »pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (UL L 83, z dne 27. 3. 1999, vključno z vsemi spremembami;
– »slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) se izvajajo naslednji ukrepi:
A) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov:
– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
– Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij.
– Zaokroževanje kmetijskih zemljišč.
– Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah:
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah.
C) Drugi ukrepi
– Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov.
– Sofinanciranje priprave projektov na podeželju.
– Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
6. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Vloge za dodelitev sredstev po tem pravilniku vložijo upravičenci na osnovi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Informacija o objavi javnega razpisa se posreduje javnim občilom.
Nepopolne vloge morajo upravičenci dopolniti v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Kolikor upravičenci v tem roku vloge ne dopolnijo, se vloga zavrže kot nepopolna.
Na podlagi mnenja Odbora za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja o dodelitvi sredstev z odločbo odloči občinska uprava.
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba na Župana Občine Miren - Kostanjevica.
Upravičenci katerim so z odločbo dodeljena sredstva po tem pravilniku, z občino sklenejo pogodbo. Če upravičenci ne sklenejo pogodbo v roku, ki ga določi občinska uprava izgubijo pravico do dodeljenih sredstev.
Upravičenci črpajo sredstva na podlagi zahtevkov o izplačilu katerim morajo predložiti račune, ki se glasijo na upravičenca in dokazila o plačilu računov in poročilo o izvedenih delih.
7. člen
(javni razpis, vloge)
I. Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– upravičence in upravičene stroške za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– potrebno dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev vloge in naslov na katerega se vloži vloga.
II. Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke in priloge kot so:
– osnovni podatki o upravičencu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številka, davčna številka, številka računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da upravičenec za ta namen še ni v tekočem letu prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov (v nadaljevanju: izjava o prejetih sredstvih),
– druge zahtevane priloge.
II. UKREPI
A) SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
II. Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pridelave,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Miren - Kostanjevica za naložbe, ki se bodo izvedle na območju Občine Miren - Kostanjevica.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev in mora imeti urejeno stanje zemljišč – GERK,
– upravičenec mora imeti v uporabi najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
– pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– za isto investicijo lahko upravičenec v obdobju od leta 2007 do leta 2013 pridobi sredstva samo enkrat,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju in varstvu okolja.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– za preproste naložbe za nadomestitev,
– samostojen nakup zemljišč,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na OMD,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
VI. Predmet ukrepa so naslednje naložbe:
1. Urejanje pašnikov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve pašnika,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave skice za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli, žica, izolatorji, pašni aparat),
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico ureditve pašnika s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta ter opisom opreme in tehnologije paše,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
2. Urejanje trajnih nasadov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo biti vpisani v Register proizvajalcev kolikor se v državi vodi tak register,
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve nasada s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški postavitve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo,
– stroški nakupa večletnega sadilnega materiala.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o vpisu v register proizvajalcev,
– skico ureditve nasada s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
3. Nakup in postavitev mrež proti toči
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve mreže s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa mrež ter ostalega potrebnega materiala in stroški postavitve mrež.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico postavitve mreže s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
4. Nakup in postavitev rastlinjakov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve rastlinjaka s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa materiala in stroški postavitve rastlinjaka.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– skico postavitve rastlinjaka s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti ustrezno prostorsko in projektno dokumentacijo.
Upravičeni stroški
– stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov,
– stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter stroški nakupa materiala,
– samo v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo gnojne jame ali gnojišča,
– stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika, silosa ali staje,
– stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke).
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– ustrezno projektno dokumentacijo,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi,
– ustrezno veljavno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali v kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta za obratovanje,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
6. Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije
Posebni pogoji upravičenosti:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora predložiti izjavo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo,
– nakup mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev podpore, ki ga upravičenec navede v vlogi,
– v primeru nakupa rabljene kmetijske mehanizacije mora upravičenec predložiti izjavo prodajalca, da za predhodni nakup le-te niso bila pridobljena sredstva iz javnih virov.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
VII. Višina pomoči
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
9. člen
Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave in za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni v skladu z veljavno zakonodajo: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.
II. Cilji ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, za kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Miren-Kostanjevica.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti urejeno stanje zemljišč – GERK,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– Občina sofinancira razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali zaradi bolezni.
VI. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave in/ali za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– izpis GERK,
– zavarovalno pogodbo oziroma polico iz katere je razviden delež sofinanciranja zavarovalne premije iz državnega proračuna,
– izjavo o prejetih sredstvih.
10. člen
Zaokroževanje kmetijskih zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Zaokroževanje kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje pomemben vir preživljanja.
II. Cilji ukrepa:
– racionalizacija rabe kmetijskih zemljišč in s tem zmanjševanje stroškov pridelave,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Miren - Kostanjevica za naložbe, ki se bodo izvedle na območju Občine Miren-Kostanjevica.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti urejeno stanje zemljišč – GERK,
– upravičenci morajo imeti v uporabi najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin,
– za isto investicijo lahko upravičenec v obdobju od leta 2007 do leta 2013 pridobi sredstva samo enkrat.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– izpis GERK-a,
– potrdilo oziroma odločbo o odobritvi pravnega posla, ki ga izda Upravna enota,
– overjeno pogodbo,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– račun za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla.
11. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen podpore je omogočiti kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu pridobivanje novih znanj, medsebojno izmenjavanje znanj in zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti na področju primarnega kmetijstva ter povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
II. Cilji ukrepa:
– izboljšati učinkovitost in usposobljenost človeških virov,
– zmanjševanje stroškov pridelave,
– organizacija strokovnih prireditev,
– širjenje znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
III. Upravičenci:
– društva in združenja s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter varstva in zaščite živali kot izvajalci ali organizatorji tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– organizacije registrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– društva, združenja in organizacije morajo biti registrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– dejavnosti tehnične podore v kmetijskem sektorju se morajo udeležiti ali morajo biti deležni nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim bivališčem v Občini Miren - Kostanjevica,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev izobraževanja in usposabljanja in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov za usposabljanje,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji društva, združenja, organizacije,
– plan izvedbe izobraževanja, usposabljanja s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– plan izvedbe svetovalnih storitev s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– plan organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– plan izdelave publikacije, kot so katalogi ali spletišča s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
– navedbo udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Miren - Kostanjevica,
– izjavo o prejetih sredstvih.
12. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 8 do 11 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti (EU).
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
B) SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO – POMOČI »DE MINIMIS« (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
13. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah
I. Namen ukrepa:
Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer za:
– naložbe v izgradnjo, obnovo ali ureditev objektov kot so: turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice, vinske kleti,
– naložbe v nakup opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov,
– naložbe v opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov,
– naložbe v promocijo kmetijskih proizvodov.
II. Cilji ukrepa:
– spodbujanje predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih z namenom njihovega trženja in zagotovitve dodatnega vira dohodka,
– spodbujanje razvoja turizma na kmetijah,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti kmetij.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Miren - Kostanjevica in v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine ter so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– dejavnost se mora izvajati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo, obnovo ali ureditvijo objektov (turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice za kapacitete primerljive s proizvodnjo kmetije, vinske kleti in podobno),
– nakup nove opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov,
– nakup nove opreme za opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov,
– stroški promocije kmetijskih proizvodov.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– za naložbe povezane z gradnjo: ustrezno veljavno upravno dovoljenje in izjavo o zaključku investicije (predloži ob zaključku investicije),
– predračun za nameravano naložbo,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih.
VII. Višina pomoči
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
C) DRUGI UKREPI
14. člen
Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov
Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin).
I. Namen ukrepa:
– prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega povpraševanja na trgu.
II. Upravičenci:
Pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
IV. Upravičeni stroški:
– so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o vpisu v register proizvajalcev grozdja in vina,
– odločbo o dodelitvi pravice za obnovo vinograda, dovolitvi obnove vinograda ter potrditvi programa prestrukturiranja MKGP,
– odločbo o dodelitvi podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin MKGP – ARSKTRP,
– izjavo o prejetih sredstvih.
15. člen
Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje tistih projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne dejavnosti.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt v pripravi, ki je predmet podpore se mora izvajati na območju občine ali na območju občine in širše.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100% upravičenih stroškov brez DDV za obdobje od zaključka predhodnega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo stroškov priprave vloge projekta.
16. člen
Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje realizacije tistih projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne dejavnosti.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt v pripravi, ki je predmet podpore se mora izvajati na območju občine ali na območju občine in širše.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialni stroški prireditev).
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100% upravičenih stroškov brez DDV za obdobje od zaključka predhodnega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo:
– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo izvedbe projekta iz katere morajo biti razvidni vsi viri financiranja.
III. NADZOR IN SANKCIJE
17. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine in Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja. Nadzor nad porabo namenskih sredstev na terenu izvaja oseba pooblaščena s strani župana, ki o nadzoru poroča županu in Odboru za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi po obrestni meri določeni z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
IV. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/04 in 111/06).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 330-0031/2008
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti