Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2995. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu, stran 9419.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB2), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 107/07 – Odl. US, 36/08) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 15. seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet Občine Dravograd je na seji 13. marca 1997 z odlokom na področju osnovnega šolstva ustanovil javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod vložno številko 1/09508/00, Srg 95/00287.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
2. člen
S tem odlokom ustanoviteljica usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter hkrati sprejema čistopis tega akta.
Naziv in sedež ustanovitelja je: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
3. člen
S tem odlokom Občina Dravograd s sedežem Trg 4. julija, Dravograd (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednji javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju besedila: zavod): Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu.
Sedež zavoda: Šentjanž pri Dravogradu 88.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Šentjanž pri Dravogradu.
5. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
7. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: ŠENTJANŽ, na zunanjem obodu pa izpisano OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ pri Dravogradu.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem, oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov in njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega zavoda,
– pri izbiri podizvajalcev javnih služb in pogodbah z njimi.
Za navedeno mora obvezno predhodno dati soglasje ustanovitelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. V odnosih z banko in Upravo za javne prihodke, podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu v naslednjih naseljih s pripadajočimi prostorskimi okoliši:
– naselje Šentjanž pri Dravogradu (018) s prostorskim okolišem: 0081, 0082;
– naselje Bukovska vas (001) s prostorskim okolišem 0080;
– naselje Selovec (014) s prostorskim okolišem 0079, 0078, 0077, 0076;
– naselje Otiški Vrh (012) s prostorskimi okoliši 0028, 0029, razen h. št. 20a, 20b in 20c, 0030, razen h. št. 18, 19, 20 in 31, 0033, razen h. št. 28, 29 in 30, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040;
– naselje Sv. Danijel (016) s prostorskim okolišem 0047 s h. št. 16, 16a, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 23, 24.
Šolski okoliš je prilagodljiv v naseljih, ki mejijo na dva šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih šolskih okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja okoliš kot je določen v tem odloku.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Javni zavod izvaja javno veljavne programe in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje javno veljavnih programov, in sicer:
– P/85.200   Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– C/18.120   Drugo tiskanje
– H/49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290   Druga oskrba z jedmi
– J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike
– L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali
        najetih nepremičnin
– M/69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje
– N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje
– P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010   Umetniško uprizarjanje
– R/91.011   Dejavnost knjižnic
– R/93.110   Obratovanje športnih objektov
– R/93.190   Druge športne dejavnosti
– R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Poleg v prejšnjem odstavku opredeljene dejavnosti, opravlja javni zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen, povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše možnosti za, aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
Javni zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja javni zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen
Javni zavod opravlja dejavnost osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku določenim z zakonom.
Javni zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz centralne šole 2 strokovna delavca,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev 1 delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta, je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen v zakonu in pravilih zavoda.
15. člen
Svet zavoda opravlja dela in naloge določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predsednika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s predloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dneh od dneva volitev.
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
21. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja dela in naloge določene z zakonom.
22. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonske pogoje.
Ravnatelja na podlagi javnega razpisa, objavljenega tudi v Uradnem listu Republike Slovenije, imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.
23. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
3. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Organi opravljajo dela in naloge določene z zakonom.
4. Svet staršev
25. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v šolskem letu. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev opravlja dela in naloge določene z zakonom.
Svetovalna služba
26. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Knjižnica
27. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. STROKOVNI DELAVCI
28. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo določeno z zakonom.
29. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
30. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
31. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter drugih virov. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
32. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije, določene z zakonom.
35. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. JAVNOST DELA
36. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi predpisi ali jim ravnatelj dovoli.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod sprejme v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno podrobneje urediti – pravila. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju z določili tega odloka.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu (MUV, št. 6/97 in 14/98 ter Uradni list RS, št. 15/04).
Zavod mora uskladiti svoje akte v roku štirih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2008-41
Dravograd, dne 12. junija 2008
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost