Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2973. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič, stran 9315.

Na podlagi 137. člena in četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – Odl. US in 41/04 – ZVO-1) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič
1. člen
V Uredbi o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič (Uradni list RS, št. 53/05) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »mediteranske klapavice (Mytilus gallprovincialis)« doda besedilo »in ladinke (Venus verrucosa)«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– skupaj z drugimi koncesionarji označiti s pomorskimi oznakami zunanjo mejo gojitvenega območja Debeli rtič, v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo,«.
3. člen
V 10. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele v prvem odstavku 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 3,5% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2008/4
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2007-2511-0133
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost